VIP Club Live - Podmínky pro vstup:

Tyto podmínky pro vstup (“Podmínky pro vstup”) platí pro události PokerStars VIP Club Live a všechny další podobné události pořádané v budoucnu ("Událost(i)" ).  Každou Událost bude organizovat PokerStars.

Vaše účast v Událostech VIP Club Live bude považována za vaše plné přijetí těchto Podmínek pro vstup. Po vstupu do Události budete požádáni o podepsání formuláře o zřeknutí se práv, kterým přijmete tyto Podmínky pro vstup.

1. Registrace do Události

 1. Vaše registrace do Události bude chápána jako přijetí těchto Podmínek pro vstup účastníkem ("vy" nebo “vám”), jak je zde uvedeno ("Smlouva").

 2. Každá Událost je určená výhradně pro hráče PokerStars se statusem VIP, a abyste se mohli zúčastnit, musíte si v VIP obchodě (umístěném v softwaru) zakoupit vstupenku za své Body za častou účast (FPP). Vstupenky naleznete kliknutím na tlačítko VIP Obchod v Pokladně, kde zvolíte kategorii ‘VIP Club Live’.

 3. Počet FPP, které zaplatíte za vstup do Události, se bude lišit podle vašeho VIP statusu. Níže se dozvíte podrobnosti:

  Status VIPCena v FPP
  SilverStar 1.500
  GoldStar 1.350
  PlatinumStar 1.200
  Supernova 1.000
  Supernova Elite ZDARMA

2. PODROBNOSTI K UDÁLOSTI & ÚČASTI

 1. Podrobnosti týkající se Události budou zveřejněny jeden (1) měsíc před začátkem Události na domovské stránce VIP Club Live: Pokud máte zájem o účast, musíte si rezervovat místo tak, že si ve VIP Obchodě zakoupíte vstupenku do Události. Všechny rezervace budou prováděny v pořadí, v jakém si hráči zakoupí vstupenky. PokerStars vám nedává žádnou záruku, že budou k dispozici volné vstupenky ve chvíli, kdy budete provádět rezervaci. Dále, pokud budete chtít zrušit svou účast po nákupu vstupenky, musí tak být učiněno více než dvacet čtyři (24) hodin před zahájením Události. V opačném případě za ně nebude poskytnuta žádná náhrada. Jakmile si zakoupíte vstupenku, zapíšeme vaše jméno na seznam povolených účastníků.

 2. Aby vám byl umožněn vstup na místo konání Události, musíte PokerStars předložit státem vydaný doklad totožnosti (např. cestovní pas nebo řidičský průkaz s fotografií). Na vašem státem vydaném dokladu totožnosti musí být jméno shodné se jménem u hráčského účtu na Síti. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje jsou správné a že my, naši partneři, naši zástupci a třetí strany, které nám poskytují služby, v jurisdikci mimo Ostrov Man a Evropský hospodářský prostor, je smí ukládat a zpracovávat. Vaše osobní údaje smíme použít za následujícím účelem:

  1. K zjištění totožnosti po příjezdu na Událost;
  2. K odeslání novinek ohledně živých turnajů a jiných marketingových materiálů týkajících se našich služeb nebo služeb našich partnerů;
  3. Ke komunikaci s vámi v otázce vyplacení výhry (pokud se vás to týká); a
  4. k interním administrativním účelům.
 3. Tímto souhlasíte, že PokerStars a/nebo její partneři mohou zpracovávat vaše osobní údaje, používat je k účelům uvedeným výše, a že PokerStars bude postupovat v souladu se svou Ochranou soukromí. Také výslovně souhlasíte, že PokerStars může sdílet vaše osobní údaje se svými partnery za účely uvedenými výše. My a jiní členové naší Skupiny společností vám můžeme příležitostně zasílat informace o událostech a novinkách nebo informace vztahující se k novým službám či poskytovat vám služby zákaznické podpory. Pokud si nepřejete dostávat naše zpravodaje, můžete se odhlásit z jejich odběru podle instrukcí uvedených v každém z nich.

 4. Váš vstup a účast v jakékoliv Události podléhá výhradnímu rozhodnutí společnosti PokerStars, která vám kdykoliv může omezit nebo zakázat vstup do Události v případě, kdy si odůvodněně myslí, že jste:

  1. Porušili nebo se pokusili porušit některou podmínku nebo pravidlo vztahující se k Události, jak vám bylo oznámeno PokerStars nebo některým z jejich partnerů, a/nebo
  2. Zapojili jste se do urážlivého, útočného, pochybného nebo násilného chování, či jste poskytli PokerStars lživé nebo zavádějící informace.
 5. Vstupenka do Události je nepřenosná, nesmí být kopírována a smí být použita pouze vámi, jak je uvedeno v této Smlouvě.

3. Zdraví a bezpečnost

 1. V souvislosti s vaší účastí v Akci máte povinnost dodržovat všechny zásady týkající se bezpečnosti a zdraví a/nebo instrukce, které může vydat BetStars nebo ty, kterých byste si měli být vědomi, a dodržovat s nimi související příslušné právní a regulační požadavky. V případě nedodržení některé ze zásad můžete být vyloučeni z místa konání Události a/nebo z Události samotné.

 2. Máte povinnost podniknout všechny přiměřené kroky, abyste zajistili své zdraví a bezpečnost při účasti v událostech nebo při aktivitách spojených s Událostí. Jakékoli chování nebo jednání, které budou PokerStars nebo organizátoři v místě konání považovat za zdravotní nebo bezpečnostní riziko (mimo jiné urážlivé chování, ať fyzické nebo psychické) povede k okamžitému vykázání z místa konání a zákaz vstupu a účasti v Události.

 3. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaši účast a podíl na Události podstupujete na vlastní riziko. Jakmile se o nich dozvíte, musíte neprodleně oznámit PokerStars jakákoliv zdravotní nebo jiná důležitá rizika, která mohou mít za následek vaši nemožnost zúčastnit se Události. PokerStars si vyhrazuje právo zabavit vaše místo v Události bez jakýchkoliv závazků či kompenzace, pokud se domnívá, že můžete sebe či ostatní vystavit riziku nemoci nebo zranění, zrušit, přerušit či zkrátit Událost.

4. Vymezení odpovědnosti

 1. Účastí v Události výslovně souhlasíte se zproštěním, zrušením a krytím PokerStars, jejich zákonných zástupců, jejich poboček, spolupracujících organizací, zastupujících organizací a příslušných pracovníků, ředitelů, zaměstnanců a zástupců od všech poplatků, výdajů za škody, nároků plynoucích ze ztrát, událostí a soudních řízení vedených s vámi (nebo jinou třetí stranou na vaši žádost) ("Nároky"), které by vznikly důsledkem vaší účasti v Události a/nebo přijetím kterékoli z cen. PokerStars plně vylučuje jakékoliv své závazky ve vztahu k těmto Nárokům (jiné než krytí výdajů a nákladů poskytnutých jako součást výhry (pokud je) v této Události). Toto vyloučení nezahrnuje jakoukoli zodpovědnost ze strany PokerStars vůči vám za: (i) opomenutí, (ii) smrt nebo osobní zranění způsobené nedbalostí PokerStars nebo nedbalostí jejích zaměstnanců, (iii) záměrné zkreslení údajů, nebo (iv) odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle příslušného práva.

 2. Jak je uvedeno v článku 4.1 výše, PokerStars vůči vám nepřijímá žádnou zodpovědnost a plně vylučuje veškerou zodpovědnost vůči vám za ztrátu zisku, obchodní ztráty, příjmy nebo předpokládané úspory nebo za speciální či následné ztráty jakéhokoliv druhu, ať už vznikly jakkoliv a poškodily vás.

 3. Pokud to okolnosti, které již nejsou pod kontrolou PokerStars neumožňují, není společnost PokerStars povinna plnit vůči vám závazky týkající se Události, ačkoliv může usilovat o plánování dalšího turnaje nebo udělit alternativní odměnu (podle okolností), není povinna vás odškodnit jiným způsobem než finančním vyrovnáním přesného počtu FPP, které jste použili k zakoupení vstupenky do Události.

 4. Tímto souhlasíte s poskytnutím náhrady PokerStars, jejím zákonným zástupcům, pobočkám, spolupracujícím organizacím, zastupujícím organizacím a úředním osobám, ředitelům, zaměstnancům za všechny náklady, ztráty, škody, výdaje a závazky (včetně ztráty dobrého jména a poplatků za profesionální poradce), které utrpí PokerStars v důsledku:

  1. Vašeho porušení (nebo někoho, kdo vystupuje pod vaším jménem) vašich povinností, vyjádření, záruk a závazků, jak je obsaženo v této Smlouvě, nebo
  2. v souvislosti s vaším nedodržením jakýchkoli pokynů daných PokerStars nebo ve vztahu k čemukoliv, co se může dotýkat vaší účasti v Akci.
  3. v případě jakýchkoli škod, nároků, nákladů a závazků (včetně mimo jiné právních poplatků a jakékoli částky vynaložené na poradenství a právní pomoc) vzniklých v důsledku vašeho (nebo kohokoliv, kdo jedná vaším jménem) porušení jakýchkoli dohod, záruk a/nebo záruk z vaší části závazků obsažených v této Smlouvě.

5. Práva na natáčení a fotografie

 1. Neodvolatelně udělujete společnosti PokerStars a jejím partnerům všechna práva, souhlasy a nezbytné licence, kterými umožňujete PokerStars a jejím partnerům plně využívat (kromě jiného reprodukovat, distribuovat, zveřejňovat, veřejně předvádět a dále upravovat) vaši fotografii, podobu, vystoupení, obraz, hlas, jméno, filmový a zvukový záznam a nahrávky vás samotných, jak vás vyfotografovali, natočili nebo vysílali na požadavek PokerStars nebo samotnou společností PokerStars či jejími partnery ("Příspěvek") napříč vesmírem, trvale a bez nároku na honorář jakýmkoliv a všemi způsoby jakýmikoli médii, ať už známými nebo těmi, která budou teprve objevena, v jakémkoliv programu, pro který byl nahrán váš Příspěvek a jakékoliv další programy a obsah kromě jiného ve vztahu k audiovizuálnímu záznamu Události, které PokerStars (nebo na její žádost třetí strana) vytvoří. Dále souhlasíte s tvorbou a spuštěním akcí nebo jiných marketingových materiálů vztahujících se k Turnaji nebo pokerovým turnajům či online webovým stránkám o pokeru souvisejících se značkou PokerStars. Souhlasíte se zveřejněním fotografií, záznamů, přenosů a/nebo živých záznamů Příspěvku.

 2. Tímto zbavujete PokerStars, jejích partnerů a jí určených osob jakýchkoliv požadavků, poškození, rizika, nákladů a výdajů plynoucích z porušení práva na soukromí, publicitu nebo osobitost, nebo porušení autorského či vlastnického práva, které vlastníte, založeného nebo souvisejícího s použitím Příspěvku podle licence a práv udělených zde. Výše uvedené zřeknutí se nároků se váže na vás, vaše dědice, právní nástupce a zákonné zástupce.

 3. Berete na vědomí a souhlasíte, že PokerStars vlastní všechna práva, nároky a majetkové podíly, kromě jiného všechna autorská práva a další práva vztahující se k intelektuálnímu vlastnictví Příspěvku a jakoukoliv z toho vyvozenou práci. Na rozšiřování vlastnictví Příspěvku nemá automaticky právo PokerStars, vy tímto způsobem předáváte PokerStars všechna práva, nároky a majetkové podíly související s Příspěvkem a souhlasíte, že řádně vyplníte všechny dokumenty požadované PokerStars, aby se zde uvedené mohlo realizovat.

 4. S uznáním potřeb filmové a televizní produkce má PokerStars svolení sestříhat, kopírovat, připojovat, odebírat, upravovat nebo překládat Příspěvky dle svého uvážení a v souvislosti s Příspěvkem nám neodvolatelně svolujete a souhlasíte, že si nebudete činit nároky na jakékoli kompenzace ze zákona známého jako “morální práva” nebo podobných zákonů v jakékoli jurisdikci. Souhlasíte, že PokerStars a její partneři nemají závazky pouštět přenos, vystavovat a/nebo jinak uplatňovat kterékoliv z práv a licencí udělených zde.

 5. Prokazujete a zaručujete nám, že (a) jste plně oprávněni poskytnout nám a našim partnerům práva a licence podle této dohody, (b) nic z Příspěvku (ať formou výrazu, gesta nebo jinak) nenaruší autorská práva nebo jakákoli jiná práva kterýchkoli osob, neporuší jakoukoli smlouvu nebo závazek důvěry, nezpůsobí znevažování soudní autority, nebude pomlouvačné nebo nebude mít záměr poškodit pověst PokerStars, dalších společností pod touto korporací, všechny vysílatele a/nebo značku PokerStars, a (c) všechny údaje vyjádřené vámi v Příspěvku jsou dle vašeho nejlepšího vědomí a víry pravdivé, a nakolik Příspěvek obsahuje jakékoli názory, jsou tyto názory vaše a jsou ryze a výhradně jen vašimi názory.

 6. Kromě toho všechna svolení podle britského Zákona o ochraně práv účinkujících 1958 až 1972, nebo podle podobných legislativních opatření v jiných zemích světa spojená s vaší účastí v Události a využitím vašeho Příspěvku jakýmkoliv a všemi způsoby ve všech médiích včetně (kromě jiného) všech forem divadelního projevu, televizního přenosu, internetu a využívání video gramu tímto způsobem, udělujete a přidělujete PokerStars a/nebo její spřízněné společnosti.

 7. Účastí v Události dáváte PokerStars na vědomí, že veškeré autorské právo napříč světem v jakémkoliv fotografickém, filmovém a/nebo video záznamu nebo jiném záznamu vaší osoby, který jsme udělali my sami (nebo na naši žádost třetí strana) během Události, patří PokerStars a/nebo její spřízněné společnosti.

 8. Zaručujete PokerStars, že jste schopni předat všechna tato práva a potvrzení a kromě toho souhlasíte, že splníte všechny přijatelné požadavky PokerStars během konání Události za účelem podpořit publicitu, vysílání nebo propagaci Události.

6. Různé

 1. PokerStars si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit Událost na základě vlastního a úplného rozhodnutí.

 2. PokerStars si vyhrazuje právo odmítnou jakékoli osobě vstup do Události. Pokud budete vyloučeni z jedné (1) Události buď ze strany PokerStars a/nebo vedením místa konání, můžete mít zákaz nebo ztratíte nárok na vstup do jakékoliv Události, kterou bude v budoucnu organizovat PokerStars nebo některá ze společností skupiny.

 3. Žádná z odměn udělených v souvislosti s Událostí není přenosná. Vítězové jsou zodpovědní za zaplacení některých nebo všech daní, licencí, registrací a dalších poplatků spojených s cenou, kterou získali.

 4. Za okolností, kdy se nabízí garantovaný prize pool, nebude tato garance udělena v případě, kdy je účast hráče v Události výsledkem jednání, událostí, opomenutí nebo nehod, které jsou za hranicemi možné kontroly PokerStars a jejích partnerů, jako například zásahem vyšší moci, kromě jiného požáru, povodně, zemětřesení, vichřice nebo jiného přírodního neštěstí, války, výhrůžky vyhlášení války, teroristického útoku, občanské války, povstání lidu nebo občanských bouří; dobrovolného nebo povinného dodržení některého zákona (včetně nemožnosti udělit některou licenci nebo potřebný souhlas, změnu v zákonu nebo interpretaci práva); požáru, exploze nebo náhodné škody; nepříznivých povětrnostních podmínek.

 5. PokerStars si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky pro vstup. Proto byste si měli před každou svou účastí v Události přečíst jejich nejaktuálnější verzi.

 6. Smlouva a jakékoliv záležitosti s ní spojené se budou řídit a budou vykládány v souladu se zákony České republiky. Tímto neodvolatelně souhlasíte s tím, že s přihlédnutím k níže uvedenému má Obvodní soud pro Prahu 1 v České republice výhradní soudní pravomoc v souvislosti s jakýmkoli nárokem, sporem, nebo neshodou týkající se této Smlouvy a jakoukoliv záležitostí z toho vyplývající, a neodvolatelně se zříkáte jakéhokoliv práva na protesty a námitky u těchto soudů, že žaloba byla podána nevhodnému tribunálu, nebo že tyto soudy nemají pravomoc. Nic v tomto ujednání nemůže omezit právo PokerStars na zahájení sporu proti vám u jakéhokoli jiného soudu v kompetentní soudní příslušnosti, stejně jako zahájení sporu v jedné či více soudních příslušnostech nebrání přenesení sporu do jiných soudních příslušností, ať souběžně či jinak, v rozsahu, jak to umožňují zákony té příslušné soudní příslušnosti.

 7. Tato Smlouva vyjadřuje absolutní pochopení mezi PokerStars a vámi a nahrazuje všechny předchozí smlouvy mezi PokerStars a vámi, které souvisely s touto problematikou. Podepsáním této Smlouvy se zaručujete, že nespoléháte na vyjádření nebo důvěru, pokud není vyjádřena ústně nebo písemně ze strany PokerStars a v jiném směru, než je výslovně uvedeno v této Smlouvě. Souhlasíte, že PokerStars má právo volně postoupit svá práva, licence a/nebo povinnosti, v celku nebo částečně, jakékoliv straně v souladu s touto Smlouvou, aniž by vám to musela oznámit.

Pokud máte jakékoli dotazy k VIP Club Live, kontaktujte vipclub@pokerstars.cz.

Jste v pokeru nováčkem?
Stáhněte si bezplatný software

Stáhněte si bezplatný software PokerStars a začněte hrát. Stažení je jednoduché.

Play Poker

Zjistěte, jak stáhnout pokerový software