Dlouhodobé hraní her může být škodlivé.
pokercasino

Ochrana soukromí PokerStars a PokerStars Casino

GDPR

Více informací o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) a o tom, jak se vás týká, naleznete v sekci Nejčastější dotazy.

Identita kontrolora dat. V rámci těchto zásad na Ochranu soukromí („Ochrana soukromí“), se za „kontrolora dat“ (tedy za osobu, která je zodpovědná za sběr, uchovávání a využívání vašich osobních údajů) považuje společnost TSG Interactive Plc („TSG“), kterou můžete kontaktovat na adrese Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex, XBX 1011, Malta nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného Zákaznické podpoře. Pokud v rámci této Ochrany soukromí mluvíme o „PokerStars“, „ PokerStars Casino “, „my“, „nás“ nebo „nám“, je tím myšlena tato společnost. Je-li zmíněna „Skupina“, je tím myšleno TSG spolu s dceřinými a holdingovými společnostmi TSG a dceřinými společnostmi těchto holdingových společností, dále společnosti spojené se skupinou společností známých jako „Stars Group“.

Náš závazek chránit soukromí našich hráčů. Jsme vlastníkem a provozovatelem webových stránek umístěných na adrese www.pokerstars.cz a onlinecasino.pokerstars.cz („Sítě“). Zavázali jsme se udržovat námi sbírané osobní údaje v tajnosti, a to za pomoci předních technologií a metod na ochranu informací. To vše probíhá v souladu s předpisy na ochranu dat v rámci Evropské unie a požadavky regulátorů v oblasti hazardu.

Účel této Ochrany soukromí. Účelem této Ochrany soukromí je umožnit vám porozumět tomu, jak sbíráme, uchováváme, používáme a zabezpečujeme vaše osobní údaje, a současně vám chceme vysvětlit, jaká máte práva s ohledem na tyto informace a jejich využívání.

Naše právní povinnosti. Při zpracovávání vašich osobních údajů se budeme řídit nařízeními o ochraně údajů (tato nařízení mohou být času od času upravována) platnými pro příslušné licence prostřednictvím kterých přistupujete k našim službám a využíváte je, mimo jiné Obecným nařízení o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů a svobodě pohybu těchto údajů („GDPR“) a dalšími platnými a uplatňovanými zákony (společně GDPR a všechny další takové zákony se budou dále souhrnně nazývat "Příslušné zákony"). Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat nebo předávat dalším členům naší skupiny společností, našim partnerům, agentům a třetím stranám, které nám poskytují služby, v jurisdikcích mimo Evropský hospodářský prostor. V takovém případě budeme jednat v souladu s Příslušnými zákony, které zajišťují, že osobní údaje se budou předávat jen do těch jurisdikcí, které splňují požadavky na „adekvátnost“ ochrany údajů dané v Příslušných zákonech.

Co znamenají termíny psané s velkým písmenem? Pokud není určeno jinak přímo v této Ochraně soukromí, pak termíny psané s velkým písmenem mají takový význam, který je určen v Licenční smlouvě pro koncové uživatele, která má v případech protichůdných tvrzení přednost před tím, co stojí v této Ochraně soukromí.

Váš souhlas s Ochranou soukromí

 1. Souhlas: Používáním Služeb vyjadřujete („Uživatel“ nebo „vy“) souhlas s podmínkami této Ochrany soukromí, které můžeme čas od času upravit, s výjimkou případů, kdy vás o to požádáme samostatně, když nám poskytnete své údaje o tom, jestli souhlasíte se zasíláním reklamních sdělení od: (a) nás; a také (b) poskytovatelů zboží a služeb třetích stran, s nimiž můžeme sdílet vaše údaje. Úpravy: Vyhrazujeme si právo tuto Ochranu soukromí čas od času upravit. Úpravy budou platné okamžitě po tom, co je uveřejníme na našich Sítích. Proto vám doporučujeme čas od času znovu navštívit tuto stránku s Ochranou soukromí, abyste si byli vědomi případných změn a znali aktuální verzi.

Jaké informace shromažďujeme a za jakým účelem

 1. Údaje při registraci: Během zakládání uživatelského účtu Stars napříč Sítěmi, a abyste nám umožnili poskytovat vám naše Služby, vás požádáme o poskytnutí určitých osobních údajů, včetně (mimo jiné) vašeho jména, data narození, poštovní adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, hesla a také doložení toho, že jste starší 18 let nebo že dosahujete minimálního věku nutného k využívání našich Služeb v jurisdikcích, kde je minimální požadovaný věk vyšší než 18 let. Jméno, pod kterým se u nás zaregistrujete, musí být vaše vlastní jméno. Dále je důležité, abyste u svého účtu vyplnili správné údaje, jelikož budou využívány k ověřování finančních transakcí a k dalším účelům popsaným v této Ochraně soukromí. Musíte nás informovat o všech relevantních změnách ve vašich osobních údajích, které jste nám poskytli. Nepřijímáme odpovědnost za případnou škodu, kterou můžete utrpět v důsledku toho, že nás nebudete informovat o změnách v osobních údajích, které jste nám poskytli. Hazard v mobilu: Pokud si přejete využívat Služby prostřednictvím Zařízení (jak je definováno níže v sekci 16), budete muset odsouhlasit, že smíme (sami nebo prostřednictvím třetích stran jednajících naším jménem) používat služby, které využívají vaši polohu, nebo jiné operační informace o softwaru, které lze získat z vašeho Zařízení, pro určení vaší zeměpisné polohy. Pokud nám neumožníte zjistit vaši polohu, nebudeme vám moci poskytnout Služby prostřednictvím vašeho Zařízení. Průběžný sběr dat: Když využíváte naše Služby, tak navíc sbíráme a uchováváme jisté osobní údaje, včetně informací o vaší aktivitě na Sítích a informací uložených na vašich Zařízeních, které používáme, abychom vylepšovali Služby, které vám poskytujeme. Používáme také soubory „cookies“. Zásady pro jejich používání naleznete níže. Uchovávání dat: Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to potřeba za účely popsanými v této Ochraně soukromí. Patří sem jakékoliv období uchování dat, které může být vyžadováno regulátorem. Od našich uživatelů nesbíráme více osobních údajů, než které potřebujeme pro naše účely, a v rámci našich zásad pro správu dat mažeme veškeré osobní údaje, které již nepotřebujeme. Pokud svůj účet Stars u naší společnosti uzavřete (nebo když ho uzavřeme my), ponecháme si vaše osobní data (mimo případy vlastního vyloučení) po dobu 10 (deseti) let, abychom mohli splnit naše regulatorní a právní povinnosti a případně se bránit proti možným žalobám. Osobní údaje, které k těmto účelům nebudeme potřebovat, budou po této době smazány. Upozorňujeme, že údaje vztahující se k vlastnímu vyloučení nesmažeme, ale v souladu s našimi zákonnými povinnostmi zůstanou uloženy po mnohem delší dobu, než je uvedeno výše. Účely: My, členové naší skupiny Společností, naši partneři a třetí strany, které nám nebo vám (naším jménem) poskytují služby, budou vaše osobní údaje využívat za účelem našeho podnikání a poskytování našich Služeb pro vás. To konkrétně zahrnuje následující účely (ale také si vyhrazujeme právo vaše osobní údaje využívat za jakýmikoliv jinými účely, které mohou být užitečné při vykonávání našeho podnikání, tedy poskytování vám služeb týkajících se online hazardu):
  • k potvrzení finančních transakcí;
  • k analýze vašeho kreditního rizika a rizika podvodu a pro ověření vašich dokumentů pomocí třetích stran, včetně finančních institucí, agentur pro ověřování identity a registru dlužníků;
  • k posouzení vaší herní aktivity za účelem podpory zodpovědného hraní;
  • k ověření toho, že za účelem zodpovědného hraní nejste zapsáni v žádném povinném seznamu dobrovolně vyloučených osob (podle situace);
  • k poskytování Služeb pro vás;
  • pro účely identifikace, ověření a kontroly;
  • Pro statistickou analýzu a průzkum;
  • pro výzkum a vývoj;
  • pro marketing, průzkum trhu, dotazníky a profilování zákazníků;
  • pro analýzu dat;
  • k dodržování požadavků licence a regulátora;
  • k hromadnému testování dokumentů před tím, než jsou nasazeny nové nástroje pocházející od třetích stran;
  • k boji proti bezpečnostním rizikům a podvodné činnosti; a
  • k potvrzení vaší geografické polohy.

Podmínky pro zpracovávání osobních údajů

 1. Podmínky: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat z různých důvodů, přičemž všechny tyto důvody jsou předepsané v příslušných zákonech na ochranu osobních údajů.

  Souhlas

  Hlavním důvodem, proč musíme zpracovávat vaše osobní údaje, je to, abychom vám mohli poskytovat naše Služby. Příležitostně vás můžeme požádat o souhlas s diskrétním zpracováváním vašich osobních údajů. V takovém případě budou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s tím, co jste odsouhlasili, a vy svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat. Váš souhlas bude například potřeba, abychom vám mohli zasílat reklamní sdělení.

  Plnění smlouvy, dodržování právních povinností

  Vaše osobní údaje také někdy musíme zpracovávat, když je to potřeba kvůli plnění smlouvy (například Licenční smlouvy pro koncové uživatele, kterou podepisujete při zakládání účtu Stars) nebo abychom mohli dodržovat různé právní či regulatorní povinnosti, mimo jiné včetně dodržování podmínek našich herních licencí a jednání v souladu se zákony proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

  Oprávněné zájmy

  Posledním důvodem pro zpracovávání vašich osobních údajů mohou být také situace, kdy to bude v našich oprávněných zájmech (nebo oprávněných zájmech třetí strany), a to za podmínky, že tím nebudou ohroženy vaše zájmy, práva ani svobody. Mezi situace, kdy by zpracovávání vašich údajů bylo v našich oprávněných zájmech, například patří: (i) když vaše osobní údaje poskytneme společnostem v naší Skupině po tom, co proběhne restrukturalizace, nebo z interních administrativních důvodů; (ii) když najdeme jisté společnosti, které vám k našim Službám mohou nabídnout další výhody nebo nám mohou poskytnout cenné informace o tom, jak naše Služby využíváte; (iii) vyhledávání a uchovávání informací o zákaznících, kteří mají problémy v oblasti zodpovědného hraní; (iv) zpracovávání údajů, abychom zajistili bezpečnost informací a sítě, včetně toho, abychom zabránili neoprávněným přístupům do naší elektronické komunikační sítě; (v) ochrana integrity našich služeb prostřednictvím boje proti podvodům, nezákonným aktivitám nebo krádeži identity; (vi) dodržování regulatorních a zákonných požadavků; (vii) vytváření věrnostního programu šitého na míru jednotlivým hráčům.

^ Zpět na začátek

Sdílení a poskytování informací a jejich příjemci

 1. Konkrétní případy poskytování informací: Vaše osobní údaje můžeme poskytovat následujícím způsobem:
  • komukoliv, pokud je to od nás vyžadováno zákonem nebo regulačním úřadem;
  • jakémukoliv regulačnímu úřadu nebo poskytovateli licence či jinému úřadu;
  • třetím stranám za účelem vypořádání nebo provedení platby v souvislosti s jakoukoliv sázkou;
  • třetím stranám, které nám nebo naším jménem poskytují služby;
  • třetím stranám kvůli reklamním účelům, pokud jste s tím souhlasili nebo jste proti tomu nic nenamítali (podle situace), jak je popsáno níže v sekci 11;
  • společnostem, které provádějí platby nebo vymáhají pohledávky a jež jsme pověřili k tomu, aby tyto činnosti prováděly u našich uživatelů;
  • jakékoliv třetí straně, která koupí nás nebo naše podnikání či kteroukoliv část našeho podnikání;
  • registrům dlužníků;
  • pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že je to nezbytné:
   i. abychom jednali v souladu se zákonem nebo s nařízením soudu;
   ii. abychom chránili a bránili svá práva nebo vlastnictví;
  • S vaším souhlasem;
  • Pro potřeby nápravy neštěstí; nebo
  • jak je uvedeno níže v sekci 5.
 1. Všeobecné případy poskytování informací: Vedle výše uvedených konkrétních příkladů situací, kdy poskytujeme informace, můžeme vaše osobní údaje poskytnout také našim zaměstnancům, zaměstnancům dalších společností z naší Skupiny, našim zástupcům a třetím stranám poskytujícím služby, kteří vaše osobní údaje využívají k tomu, aby nám poskytovali služby v souvislosti s vaší pozicí uživatele našich Služeb.
 1. Kombinování osobních údajů: Vaše osobní údaje získané z toho, jak jste využívali naše Služby, můžeme v souladu s touto Ochranou soukromí dát dohromady s dalšími údaji, které byly získány z toho, jak jste využívali jiné služby poskytované jakoukoliv jinou společností v naší skupině, což se týká i produktů, které s tím souvisí a které jsou při tom využívány, včetně mobilních služeb a služeb sociálních sítí. S těmito kombinovanými informacemi budeme zacházet v souladu s touto Ochranou soukromí a pro účely, které jsou v ní uvedeny.
 1. Registry dlužníků: Pokud neuhradíte žádosti o vrácení platby či zamítnuté nebo stornované vklady, můžeme údaje o vašich účtech a informace o tom, jak je spravujete, předat do rukou registru dlužníků. Registr dlužníků povede záznam o vašem nesplaceném dluhu. Tyto informace mohou být předány jiným organizacím a registr dlužníků bude tyto záznamy archivovat po dobu 6 let od data žádosti o vrácení platby či jejího zamítnutí nebo stornování. Registr dlužníků tyto informace využije k prevenci trestných činů, podvodů, legalizace výnosů z trestné činnosti či ověřování totožnosti, pokud si vy, váš partner nebo členové vaší domácnosti, vaši obchodní nebo finanční partneři podají žádost o další finanční prostředky, dále k monitorování správy vašich účtů, rozhodování o financích nebo dalších prostředcích, sledování vašeho pobytu, zajištění splácení vašich dluhů, statistické analýze a testování systému.

Zpracovávání vkladů a výběrů

 1. Během provádění vkladu nám budete muset poskytnout údaje k dané metodě vkladu (například číslo kreditní karty). Tyto informace mohou být spolu s dalšími vašimi osobními údaji použity k vypořádání nebo provedení finančních transakcí, o které si na našich Sítích zažádáte. Máte povinnost okamžitě nám oznámit všechny relevantní změny ve vašich osobních údajích.

^ Zpět na začátek

Důvěrnost

 1. Co děláme? Vynakládáme značné úsilí k ochraně totožnosti, zájmů a dalších informací, které jsme získali o jednotlivých Uživatelích, a k těmto informacím vědomě neposkytneme přístup nikomu mimo naši Skupinu, s výjimkou toho, když se bude jednat přímo o daného Uživatele, nebo tak, jak bylo popsáno v této Ochraně soukromí. Za účelem ochrany informací, které shromažďujeme a zpracováváme, jsme provedli značnou investici do technologií našich serverů, databází, záloh, firewallu a šifrování. Tyto technologie byly zavedeny v rámci špičkové bezpečnostní architektury.

  Co můžete dělat vy? I vy byste měli přispět k ochraně svých osobních údajů. Vaše Přihlašovací údaje jsou důvěrné a vy máte povinnost je neustále držet v tajnosti a vynaložit veškeré úsilí, abyste chránili jejich utajení a důvěrnost.

Omezení důvěrnosti

 1. Právně vyžadované poskytování informací. Vzhledem k právnímu, regulačnímu a bezpečnostnímu prostředí, v němž pracujeme, můžeme být v některých případech požádáni o poskytnutí osobních údajů našich Uživatelů, a současně nám nemusí být povoleno vás o tom informovat. Budeme v rozumné míře usilovat o omezení takového poskytování informací na následující případy: (a) když se v dobré víře domníváme, že tak musíme učinit kvůli předvolání, zatykači nebo jiným právním procesům vůči nám nebo našim povinnostem, nebo (b) když to je důvodně nutné kvůli zjištění totožnosti, kontaktování či zákonnému postupu proti osobám či entitám, abychom tím ochránili a/nebo vymohli svá práva. Dále můžeme, a vy nás k tomu opravňujete, odtajnit vaši totožnost Uživatele, jméno, datum narození, adresu, město, okres, PSČ, zemi, telefonní číslo, e-mail, aktivitu na účtu, transakce a komunikaci s jinými uživateli, a také podrobnosti o finančních nástrojích použitých ke vkladům a výběrům našim zástupcům třetích stran nebo oficiálním vládním úřadům, když na základě našeho vlastního rozhodnutí budeme věřit, že je to nutné nebo vhodné v souvislosti s vyšetřováním legalizace výnosů z trestné činnosti, podvodu, porušení duševního vlastnictví, pirátství nebo dalších nezákonných aktivit či aktivit, které nás mohou vystavit právnímu riziku.
 2. Marketing v rámci Skupiny. Můžeme použít vaše jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo, abychom vám poskytovali novinky, informace o akcích a další reklamní nabídky. Pokud tyto zprávy o akcích, zpravodaje a reklamní nabídky již nechcete dostávat, můžete si jejich odběr odhlásit buď ve chvíli, kdy se u nás poprvé registrujete, nebo i později tím, že budete postupovat podle instrukcí pro „odhlášení“, které najdete v každé takové zprávě. Kdykoliv nás můžete informovat, že si nepřejete dostávat žádná reklamní sdělení, což můžete udělat zasláním e-mailu naší Zákaznické podpoře.
 3. Nabídky zboží a služeb třetích stran. Pokud jste nám k tomu udělili svolení, můžeme vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo sdílet se třetími stranami, aby vám mohli zasílat nabídky zboží a služeb. Kdykoliv můžete zažádat o to, abyste takovéto nabídky již nedostávali, a to tím způsobem, že naší Zákaznické podpoře odešlete prázdný e-mail se slovem Remove v předmětu. Pokud takto zažádáte o ukončení odběru těchto nabídek, odstraníme vaše údaje z našich seznamů marketingové distribuce i všech budoucích seznamů, které bychom mohli sdílet s našimi marketingovými partnery. Z odebírání marketingových zpráv odesílaných našimi partnery, kteří od nás vaše kontaktní údaje obdrželi ještě před zasláním vašeho požadavku na odstranění z těchto seznamů, se však budete muset odhlásit zvlášť.
 4. Propagace. Vaše jméno a údaje budeme v propagačních materiálech používat jen s vaším souhlasem.

^ Zpět na začátek

Vaše práva ohledně vašich údajů

  1. Právo vyžádat si informace o vaší osobě. Naše informace o vaší osobě se snažíme udržovat co nejpřesnější. Kdykoliv nás můžete kontaktovat a v souladu s vašimi právy podle Příslušných zákonů si prostudovat či změnit své údaje nebo si vyžádat jejich kopii, případně své údaje můžete upravit nebo opravit. V takovém případě je možné, že před splněním vašeho požadavku budeme potřebovat, abyste nám prokázali svou totožnost. Chcete-li nás kontaktovat a využít tak svá práva popsaná v této sekci 14, zašlete prosím e-mail naší Zákaznické podpoře. V některých případech můžeme vyžadovat malý poplatek na pokrytí administrativních nákladů spojených s vaší žádostí nebo abychom ji mohli vyřešit v souladu s Příslušnými zákony.
  2. Další práva. Co se týče vašich osobních údajů, máte následující práva:
   1. právo ohradit se proti zpracovávání údajů, které vám způsobuje nebo by vám mohlo způsobit újmu či utrpení;
   2. právo ohradit se proti rozhodnutím, která byla učiněna automatizovanými prostředky;
   3. právo nechat za určitých okolností opravit, zablokovat, smazat či zničit nesprávné osobní údaje; a
   4. právo domáhat se odškodnění za újmu způsobenou porušením Příslušných zákonů.

Pokud si nejste jistí tím, jaká máte práva, nebo vám dělá starosti, jakým způsobem by s vašimi osobními údaji mohlo být nakládáno, doporučujeme vám kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů (viz sekce 17). Pokud nás kontaktujete a budete chtít využít svá práva, uděláme vše, co bude v našich silách, abychom vaší žádosti nebo námitce vyhověli. Berte však prosím na vědomí, že ne všechna práva jsou bezpodmínečná.

^ Zpět na začátek

Cookies

 1. Cookies jsou textové řetězce informací, které se při návštěvě našich stránek stahují do vašeho osobního počítače, notebooku nebo mobilního zařízení (každé z nich je zde nazýváno „Zařízením“). Při každé další návštěvě jsou pak tyto cookies zasílány zpět původní webové stránce nebo jiné, která je rozeznává. Informace o tom, co jsou cookies a k čemu slouží, naleznete na stránce www.allaboutcookies.org (v angličtině).

  Cookies jsou velmi užitečné a mohou sloužit k mnoha různým účelům. Umožní vám například efektivněji se pohybovat mezi stránkami, pamatují si vaše nastavení a celkově zlepšují váš uživatelský zážitek. Někdy se cookies používají také pro to, aby reklamy, které se vám zobrazují, pro vás byly relevantní a odpovídaly vašim zájmům. My cookies používáme, abychom sledovali odkazování na naše Sítě, abychom si zapamatovali vaše nastavení a mohli generovat anonymní statistická data, která nám pomáhají vylepšit uživatelský zážitek na našich Sítích. Prostřednictvím cookies také měříme účinnost našich reklamních kampaní a dále je využíváme, abychom mohli omezit počet zobrazení stejné reklamy, abychom si pamatovali, že jste danou stránku navštívili, a abychom vám zobrazovali reklamy, které více odpovídají vašim zájmům.

  Podrobné informace o cookies a o tom, jak je na našich Sítích využíváme, naleznete v našich Zásadách pro soubory cookies, kde rovněž popisujeme, jak je vypnout nebo jak kontrolovat, které cookies jsou na vašem Zařízení nastaveny (viz především sekce „Jak spravovat nastavení cookies“).

^ Zpět na začátek

Další informace

 1. Rádi vám poskytneme i podrobnější informace o tom, jak vaše osobní údaje chráníme a využíváme. Máte-li zájem, kontaktujte prosím Zákaznickou podporu. Velmi užitečné informace o soukromí a ochraně dat můžete získat také od Úřadu pro ochranu osobních údajů.

^ Zpět na začátek

Poslední aktualizace Ochrany soukromí: čtvrtek 20. února 2020