Dlouhodobé hraní her může být škodlivé.
pokercasino

Licenční smlouva pro koncové uživatele PokerStars VR – Hry o hrací peníze

Hry typu „Hrajte zdarma“

Pokerové hry ve virtuální realitě o „Hrací peníze“/ „hry zdarma“ („Hry o hrací peníze“) v softwarové mobilní aplikaci Stars („Aplikace Stars Mobile“), kterou si můžete stáhnout nebo kterou vám zpřístupníme na vašem zařízení koncového uživatele (mimo jiné na mobilním telefonu, PDA, tabletu nebo jakémkoli jiném přenosném nebo mobilním zařízení, které dnes existuje nebo teprve bude vyvinuto) (pro všechny používáme pojem „Zařízení“) na internetových stránkách store.steampowered.com, www.oculus.com, www.viveport.com a dalších podobných internetových stránkách nebo odkazech, které vám čas od času nabídneme na PokerStars nebo dalších stránkách Stars Mobile („Stránky“), vám nabízí společnost Stars Mobile Limited založená na Ostrově Man (společnost č. 008457V) se sídlem Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ.

Tuto licenční smlouvu pro koncové uživatele („Smlouva“) byste si vy („Uživatel“ nebo „vy“) měli přečíst v úplném znění ještě před tím, než aplikaci Stars Mobile začnete používat. Upozorňujeme, že tato Smlouva nastavuje právně závazný smluvní vztah mezi vámi a společností Stars Mobile Limited (nazývaná zde jako „Stars Mobile“, „my“ nebo „nám“).

Podmínky a pravidla týkající se vašeho hraní Her o hrací peníze v aplikaci Stars Mobile následují níže.

Přijetím této Smlouvy berete na vědomí, že Stars Mobile je součástí skupiny společností. Kde to tedy umožní kontext, bude se pod pojmem „Skupina“ myslet Stars Mobile společně s dceřinými společnostmi a holdingovými společnostmi Stars Mobile a dceřinými společnostmi těchto holdingových společností a všemi společnostmi spojenými se Stars Mobile, mimo jiné s přidruženými společnostmi poskytujícími služby pod obchodní známkou „PokerStars“.

Dále si spolu s Podmínkami a pravidly této Smlouvy přečtěte naši Ochranu soukromí, Zásady pro soubory cookies a také další nařízení, podmínky a pravidla vztahující se k hrám a nabídkám čas od času nabízeným v Aplikaci Stars Mobile, které jsou prostřednictvím odkazu součástí tohoto dokumentu společně s dalšími pravidly, na která vás můžeme občas upozorňovat.

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ níže, které je součástí procesu instalace softwaru a využití Softwaru samotného (jak je definováno níže), se zavazujete k dodržování podmínek a pravidel obsažených v této Smlouvě a na stránkách Ochrana soukromíZásady pro soubory cookies, přičemž každá z výše uvedených částí může být v souladu s ustanoveními níže a v nich obsažených upravovaná a aktualizována.

Pro účely této smlouvy bude pojem „Software“ zahrnovat veškerý software, který vám poskytneme nebo zpřístupníme prostřednictvím Aplikace Stars Mobile, bez ohledu na médium nebo na to, zda je možné ho stáhnout do Zařízení koncového uživatele, nebo ne. „Software“ bude proto zahrnovat Aplikaci Stars Mobile, kterou si můžete sáhnout nebo vám ji zpřístupníme na vašem Zařízení, stejně jako veškerý doplňkový software k hlavnímu Softwaru (ať už software běžící na webu nebo jako klient/server).

1. UDĚLENÍ LICENCE / DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
1.1

Na základě zde uvedených podmínek a pravidel poskytuje Stars Mobile Uživateli neexkluzivní, osobní, odvolatelné, nepřenosné právo instalovat a používat Software ve svém Zařízení, a to z důvodu umožnění přístupu na servery Stars Mobile (nebo třetích stran) a pro hraní dostupných Her o hrací peníze („Hry“) (Software a Hry se dohromady nazývají „Služby“).

1.2

Stars Mobile vám poskytuje licenci k Softwaru pouze pro vaše soukromé využití. Berte na vědomí, že Službu není povoleno používat (i) osobám mladším 18 let, (ii) osobám nižšího věku, než je povoleno v jejich jurisdikci, a (iii) osobám, které se ke Stránkám a/nebo Aplikaci Stars Mobile připojují ze země, v jejíž jurisdikci je to zakázáno zákonem nebo ve které Hry o hrací peníze nenabízíme. Stars Mobile nemůže ověřovat soulad poskytovaných Služeb se zákony v každé jurisdikci a je povinností každého Uživatele, aby se ujistil, že používání Služeb je legální.

1.3

Vyhrazujeme si právo od vás kdykoliv požadovat doložení vašeho věku, abychom tak předešli nelegálnímu užívání Služby mladistvými. Dále si vyhrazujeme právo pozastavit nebo zrušit váš účet a vyloučit vás, dočasně nebo nastálo, z užívání Služby v případě, že nebude předložen uspokojivý důkaz o vašem věku, nebo pokud nabudeme podezření, že jste ještě nedosáhli požadovaného věku.

1.4

Stars Mobile, její Skupina společností a poskytovatelé licencí jsou jedinými vlastníky všech práv k Softwaru a zdrojovému kódu Softwaru, struktuře a organizaci, včetně autorských práv, obchodních tajemství, Práv duševního vlastnictví a dalších práv. Kromě případů vymezených příslušnými zákony nesmíte:

 1. kopírovat, distribuovat, publikovat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozkládat, modifikovat nebo překládat Software či podnikat pokusy o proniknutí ke zdrojovému kódu kvůli vytváření prací odvozených od zdrojového kódu Softwaru; nebo
 2. Prodávat, převádět, sublicencovat, přenášet, distribuovat nebo pronajímat Software;
 3. Poskytovat Software třetí straně pomocí počítačové sítě nebo jinak;
 4. Exportovat Software do jiné země (ať už fyzicky či elektronicky); nebo
 5. využívat Software způsobem, který je zakázaný příslušným zákonem nebo vyhláškou,

(každý z výše uvedených bodů je chápán jako "Neoprávněné použití").

Stars Mobile, její Skupina společností a poskytovatelé licencí, si vyhrazují veškerá práva, vyjádřená či jiná, která nejsou touto smlouvou jednoznačně poskytnuta Uživateli, a ponechávají si veškerá práva, vlastnické právo, zájem a majetkový podíl na Softwaru.

Souhlasíte, že budete výhradně zodpovědní za jakoukoliv škodu, náklady nebo výdaje vyvstávající nebo související s Neoprávněným použitím. Jste také povinni Stars Mobile neprodleně informovat vždy, kdy se domníváte, že Software někdo Neoprávněně používá, a zároveň jste povinni Stars Mobile poskytnout rozumnou pomoc při případném prošetřování věci ve světle informací, které jste uvedli.

1.5

Pojmy „Stars Mobile“, „PokerStars“, „PokerStars VR“, názvy domén „pokerstarsvr.com“, „pokerstarsvr.eu“ a „pokerstarsvr.us“ a všechny další registrované či neregistrované (podle situace) obchodní značky, značky služeb, značky, obchodní názvy a/nebo názvy domén využívané Stars Mobile čas od času při Službách („Obchodní značky“), jsou ochrannými známkami, názvy služeb, značkami, obchodními názvy a/nebo názvy domén Stars Mobile a/nebo společností v jejich Skupině a/nebo jejich poskytovatelů licencí, a tyto subjekty si na dané Obchodní značky vyhrazují všechna práva. Kromě toho veškerý obsah Služeb, včetně Softwaru, obrázků, fotografií, grafických prvků, animací, videí, hudby, audia a textu (dále jen „Obsah Služeb“) patří společnosti Stars Mobile a/nebo její Skupině společností a/nebo jejím poskytovatelům licencí a je chráněn autorskými právy, právy na ochranu duševního vlastnictví nebo jinými právy. Stars Mobile neposkytuje žádné záruky (výslovné ani konkludentní) ve vztahu ke všem registrovaným či neregistrovaným Obchodním značkám ve Službě a nezaručuje absenci dřívějších práv třetích stran na tyto registrované či neregistrované Obchodní značky. Tímto souhlasíte, že použitím Služby nenabýváte žádná práva na obsah Služby a/nebo na Obchodní značky či jejich součást. Za žádných okolností nesmíte použít obsah Služby a/nebo Obchodní značky bez předchozího písemného svolení Stars Mobile.

Zároveň souhlasíte, že nebudete činit nic, co by poškodilo nebo mohlo poškodit práva, včetně práv duševního vlastnictví, která jsou držena Stars Mobile, společnostmi z její Skupiny a/nebo poskytovateli licencí k Softwaru, Obchodním značkám nebo obsahu Služby, stejně jako nebudete činit nic, co poškozuje image nebo pověst Stars Mobile, společností z její Skupiny, zaměstnance, ředitele, zástupce a poradce.

1.6

Garantujete, že jakákoliv jména nebo obrázky použité ve spojení Službou (například vaše uživatelské jméno či avatar) žádným způsobem nenarušují zákon o duševním vlastnictví, soukromí ani jiná práva třetích stran. Tímto poskytujete společnosti Stars Mobile a její Skupině univerzální, nezvratnou, přenosnou licenci, kterou lze sublicencovat a která je oproštěna od autorského honoráře, k užívání těchto jmen a obrázků za účelem spojeným se Službou, která podléhá naší Ochraně soukromí.

1.7

Při používání Služby můžete „získat“ nebo jinak používat virtuální žetony určené k využívání ve Službě („Virtuální žetony“). Tímto potvrzujete, že rozumíte tomu, že tyto pojmy ze „skutečného světa“ se používají pouze ilustrativně a souhlasíte s tím, že nemáte žádná práva ani nárok na Virtuální žetony objevující se nebo pocházející ze Hry, ať už jste je „získali“ ve hře nebo jinak obdrželi od Stars Mobile, ani na další atributy spojené s účtem či uložené ve Službě. Zůstatek „virtuální měny“ na vašem Uživatelském účtu neznamená zůstatek ani žádnou hodnotu ve skutečném světě, ale pouze značí rozsah vaší licence.

1.8

Stars Mobile zakazuje a neuznává žádné údajné převody Virtuálních žetonů uskutečněné mimo Službu nebo domnělé prodeje, dary či obchod s ničím, co se objevuje ve Službě, které se uskuteční ve „skutečném světě“, pokud to není výslovně písemně schváleno ze strany Stars Mobile. V souladu s tímto nesmíte sublicencovat, obchodovat, prodávat nebo se pokoušet prodat Virtuální žetony za hodnotu mimo Hru. Všechny takovéto převody nebo pokusy o převod jsou zakázány, budou považovány za neplatné a mohou vést ke zrušení vašeho účtu ze strany Stars Mobile. Současně berete na vědomí, že za újmu způsobenou takovýmto převodem nebo pokusem o převod Virtuálních žetonů mimo Službu proti vám můžeme podniknout příslušné právní kroky.

2. BEZ ZÁRUK
2.1

Stars Mobile odmítá jakékoliv záruky, vyjádřené či odvozené, spojené se Službou, která je vám poskytována „TAK, JAK JE“, neposkytujeme vám žádnou záruku a neumožňujeme žádné protesty ohledně její kvality, vhodnosti použití, úplnosti a správnosti.

2.2

Bez ohledu na naši snahu o poskytnutí služby nejvyšší kvality a bezpečnosti nedáváme žádnou záruku, že Služba bude fungovat nepřetržitě, bez časového zpoždění a bez chyb, že defekty budou opraveny, nebo že Software a Stránky nebudou obsahovat viry, chyby či jiné infekce.

2.3

Stars Mobile si vyhrazuje právo na pozastavení, přerušení, modifikování, odstranění nebo přidání čehokoliv ke Službě podle svého výhradního uvážení, s okamžitým účinkem a bez nutnosti vás o tomto informovat, kdykoli to budeme považovat za nutné, včetně případů (například) kdy zjistíme, že jste si vyžádali vyloučení ze hry s kterýmkoli poskytovatelem hazardu, nebo pokud to budeme považovat za nutné pro správu, údržbu či aktualizaci Softwaru, a zároveň neponeseme žádnou zodpovědnost za jakoukoliv ztrátu způsobenou v tomto ohledu rozhodnutím Stars Mobile.

3. PRAVOMOCI
3.1

Stars Mobile si ponechává pravomoc ohledně zakládání, údržby a uzavírání Uživatelských účtů ve Službě. Rozhodnutí managementu Stars Mobile v souvislosti s Uživatelským účtem, využíváním Služby nebo řešením sporu je konečné a není možné se proti němu žádným způsobem odvolat.

4. VAŠE ZASTOUPENÍ A ZÁRUKY

Před započetím využívání Služby a v průběhu jejího používání potvrzujete, zavazujete se a souhlasíte s tím, že:

4.1

využívání Služby je výhradně na vašem zvážení a rozhodnutí a vaším možným rizikem;

4.2

telekomunikační sítě či internetové připojení, které je potřebné pro přístup ke Službě, jsou zcela mimo kontrolu Stars Mobile a Stars Mobile nenese žádnou zodpovědnost za výpadky, pomalost, problémy s kapacitou či jakékoliv nedostatky ovlivňující spojení; a

4.3

Máte zakázáno používat Službu takovým způsobem, kterým byste vytvářeli, získávali nebo si napomáhali k finančnímu zisku nebo jiné peněžní výhodě z toho plynoucí pro vás nebo třetí stranu (ať už s vaším vědomím, nebo bez něho). Virtuální žetony nemají samy o sobě žádnou hodnotu, jsou nepřenosné a nelze je směnit s jiným Uživatelem. Dále nemají Virtuální žetony samy o sobě žádnou hodnotu a nejsou splatné za „skutečnou“ měnu nebo cenu. Proto máte zakázáno sublicencovat, pronajímat, prodávat, obchodovat, dávat darem, odkazovat nebo jiným způsobem převádět váš Uživatelský účet či Virtuální žetony spojené s vaším Uživatelským účtem třetí osobě; a

4.4

Jste starší 18 let, nejste v současnosti na základě vlastní žádosti vyloučen z hraní v kterékoli online či mobilní herní síti a dále, že nás budete neprodleně informovat, pokud uzavřete dohodu o vyloučení ze hry na vlastní žádost s kterýmkoli poskytovatelem her.

5. ZAKÁZANÉ POUŽITÍ
5.1

ÚPRAVY SOFTWARU. Uživatel se nesmí pokoušet modifikovat, dekompilovat, zpětně analyzovat či rozkládat Software, a to jakýmkoliv způsobem.

5.2

OSOBNÍ POUŽITÍ. Služba je určena výhradně pro osobní použití a zábavu Uživatele, nikoliv pro peníze, a proto nesmí být používána k vytváření finančního zisku ani vám nesmí přinášet žádnou peněžní výhodu. Uživatel musí Stars Mobile poskytnout úplné a pravdivé informace a zároveň se zavazuje všechny tyto poskytnuté údaje a informace v případě jejich změny aktualizovat.

5.3

TAJNÉ DOHODY. Tajné dohody mezi Uživateli prostřednictvím sdílení vlastních karet nebo jakékoliv jiné metody jsou přísně zakázány. Stars Mobile si vyhrazuje právo (spolu s dalšími opatřeními), omezit usazení a/nebo zakázat Uživatelům hrát u určitého pokerového stolu, včetně zákazu hraní dvou a více Uživatelů u stejného stolu. Dále si Stars Mobile vyhrazuje právo považovat existenci tajné dohody nebo pokusu o ní mezi hráči (včetně Uživatelů) za vážné porušení této Smlouvy a Stars Mobile tedy smí zrušit Uživatelský účet v případě, že se Uživatel zapojuje nebo se snaží zapojit do podobných aktivit bez ohledu na výsledek takového pokusu.

5.4

NÁSTROJE EXTERNÍ POMOCI HRÁČŮM. Stars Mobile zakazuje využívání Programů externí pomoci hráčům („Nástroje EPA"), které jsou navrženy k poskytování „Nekalé výhody“ hráčům. Stars Mobile definuje Nástroje EPA jako počítačový software (jiný než Software) a databáze nebo profily, které nejsou založené na softwaru (např. Webová stránka, předplacené služby nebo fyzické materiály).  Stars Mobile zastává širší názor na to, co představuje „nekalou výhodu“ v souvislosti s používáním Nástrojů EPA. Konkrétní doporučení najdete v našich Nejčastějších dotazech k nástrojům a službám třetích stran. Aby nebylo pochyb, zakázané zahrnuje mimo jiné přístup nebo shromažďování informací o jiných hráčích mimo ty, které Uživatel osobně získal v průběhu vlastního hraní Uživatele, nebo získávání doporučení, pokynů či pomoci s vlastní hrou v reálném čase, které přesahuje úroveň základů hry.

5.5

AUTOMATIČTÍ HRÁČI (BOTI). Využití umělé inteligence, včetně „robotů“, je v souvislosti se Službou přísně zakázáno. Jakákoliv činnost Uživatele související se Službou musí být vykonána osobně přes uživatelské rozhraní dostupné přes Software a bez dopomoci jakékoli formy umělé inteligence.

5.6

Souhlasíte, že Stars Mobile může podniknout kroky k detekování a prevenci užívání zakázaných Nástrojů EPA. Tyto kroky mohou zahrnovat mimo jiné zjišťování programů paralelně spuštěných se Softwarem Stars Mobile na PC nebo počítači Uživatele. Souhlasíte, že se nebudete pokoušet obejít, blokovat nebo zasahovat do takovýchto kroků, mimo jiné používáním softwaru třetích stran, jehož cílem by bylo obcházet, blokovat nebo zasahovat do těchto kroků.

5.7

CHIP-DUMPING. Pojmem chip-dumping je označována situace, kdy Uživatel úmyslně prohraje handu, aby vědomě předal své Virtuální žetony jinému Uživateli. Jakýkoliv Uživatel, který se při používání Služby účastní chip-dumpingu s jiným Uživatelem nebo se o to pokouší, i když je příjemce prostředků, může být nastálo odříznut od užívání Služby a jeho Uživatelský účet může být okamžitě zrušen. Za takovýchto okolností Stars Mobile nevrací na účet žádné Virtuální žetony, které mohly být v danou chvíli na vašem Uživatelském účtu.

5.8

PODVODNÉ CHOVÁNÍ. V případě, že Stars Mobile usoudí, že je Uživatel zapojen, nebo se snaží zapojit do podvodné, nezákonné, nečestné nebo jinak nevhodné činnosti při užívání Služby, je zapojen do aktivit uvedených v odstavci 5 nebo do jiných herních manipulací nebo podvodných plateb, včetně využívání kradené kreditní karty nebo podvodného vrácení platby nebo praní špinavých peněz, je společnost Stars Mobile oprávněna podniknout kroky, které považuje za vhodné, mimo jiné včetně těchto:

 1. Okamžitě zablokovat přístup Uživatele ke Službě;
 2. uzavřít Uživatelský účet u Stars Mobile;
 3. zadržení všech Virtuálních žetonů na účtu Uživatele; a/nebo
 4. podniknout právní kroky proti takovému Uživateli.
6. URÁŽLIVÁ ŘEČ NEBO OBSAH
6.1

Uživateli je zakázáno zasílat nebo vyjadřovat prostřednictvím Služby jakékoliv nezákonné, nemravné, rasistické, obscénní, hanlivé, pomlouvačné, výhružné nebo jiné materiály, které mohou porušovat zákon nebo mohou být obecně považovány za urážlivé, ať už při využívání funkce hlasového chatu s ohledem na naši Licenční smlouvu pro koncové uživatele, hráčských obrázků, nebo při korespondenci se zaměstnanci Stars Mobile.

Abychom zajistili dodržování bodu 6.1, můžeme funkci chatu aktivně monitorovat, a to i pomocí technologií.

7. PORUŠENÍ
7.1

Bez újmy na jakýchkoli jiných právech, pokud Uživatel poruší celkově nebo jen částečně jakékoliv ustanovení zde uvedené, vyhrazuje si Stars Mobile nebo jiná společnost ve Skupině poskytující služby Uživatelům právo, na základě vlastního uvážení, učinit takové kroky, které považuje za vhodné, včetně zrušení této Smlouvy nebo jiné smlouvy s Uživatelem, okamžitého zablokování přístupu Uživatele ke Službě nebo jiným službám nabízeným Skupinou, zrušení účtu takového Uživatele ve Službě nebo jiných Službách provozovaných Skupinou, zabavení veškerých peněz na účtu Uživatele na Stránkách nebo jiných stránkách provozovaných Skupinou a/nebo podniknutí právních kroků proti takovému Uživateli.

7.2

Souhlasíte, že budete plně zajišťovat beztrestnost a hájit čest Stars Mobile, Skupiny a jejich podílníků, vedení a zaměstnanců proti všem stížnostem, požadavkům, závazkům, ztrátám, škodám, nákladům a výdajům, včetně zákonných poplatků a jakýchkoliv dalších poplatků způsobených například tím, že:

 1. Porušíte tuto Smlouvu, a to celkově nebo jen částečně;
 2. porušíte jakýkoliv zákon nebo práva třetí strany; a
 3. budete Službu nevhodně využívat vy nebo jiná osoba, která ke Službě získá přístup prostřednictvím vašich Přihlašovacích údajů (jak je definováno níže), ať už s vaším vědomím, nebo bez něho.
8. VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
8.1

Za žádných okolností, včetně možné nedbalosti, nebude Stars Mobile nebo jiný člen Skupiny zodpovědný za žádné mimořádné, náhodné, přímé, nepřímé nebo následné škody (kromě jiných škody ze ztráty obchodního zisku, přerušení podnikání, ztráty obchodních informací, nebo jiné finanční ztráty) způsobené využíváním (nebo zneužíváním) Služby i v případě, že by společnost Stars Mobile měla předchozí povědomí o možnosti takové ztráty.

8.2

Nic v této Smlouvě nevylučuje nebo neomezuje zodpovědnost Stars Mobile nebo Skupiny za: (a) smrt nebo osobní zranění způsobené z nedbalosti; nebo (b) podvod či podvodné zkreslení informací.

9. BEZPEČNOST A VÁŠ ÚČET
9.1

Každý Uživatelský účet bude přístupný prostřednictvím Stránek a v souladu s pravidly, které se k němu vztahují.

9.2

Uživatel souhlasí, že je výhradně zodpovědný za veškeré používání Služby za pomoci jeho přihlašovacích údajů, a že neprozradí tyto přihlašovací údaje další osobě ani neumožní další osobě používat Služeb prostřednictvím svého Uživatelského účtu.

9.3

Uživatel se zavazuje, že své přihlašovací údaje bude po celou dobu uchovávat v tajnosti, a vynaloží veškeré úsilí, aby chránil jejich bezpečnost a utajení. Za jakékoliv neoprávněné užití přihlašovacích údajů je plně zodpovědný Uživatel a takové jejich užití je považováno za jeho jednání. Za jakékoliv závazky z tohoto užití je také odpovědný Uživatel.

9.4

Uživatel smí mít pouze jeden Uživatelský účet u Stars Mobile a Službu smí využívat pouze prostřednictvím tohoto jediného účtu. Uživatel má zakázáno zakládat u Stars Mobile více účtů. Pokud se společnost Stars Mobile (nebo třetí strana jednající jejím jménem) dozví o těchto dalších účtech založených Uživatelem, může Stars Mobile (nebo třetí strana jednající jejím jménem) uzavřít tyto účty bez upozornění a může zabavit Virtuální žetony držené na těchto účtech.

9.5

Prostřednictvím Služby nebudete moci vsadit (v Virtuálních žetonech) větší sumu, než je celková částka Virtuálních žetonů na vašem Uživatelském účtu.

9.6

Stars Mobile si vyhrazuje právo prověřit dlužní historii a/nebo totožnost Uživatele za pomoci třetí strany, např. úvěrových společností a služeb, za použití informací poskytnutých Uživatelem (prostřednictvím třetí strany jednající naším jménem nebo jinak) při registraci do Služby. Třetí strany nebo poskytovatelé služeb si vyhrazují právo získat informace, které však nebudou využity k žádnému jinému účelu.

9.7

Stars Mobile si vyhrazuje právo prověřit dlužní historii a/nebo totožnost Uživatele prostřednictvím úvěrových společností a služeb třetích stran za použití informací poskytnutých Uživatelem při registraci do Služby.

10. SOFTWARE TŘETÍCH STRAN
10.1

Software obsahuje (ve formě komponentů) software třetích stran („Licencovaný software“).

10.2

Použití Licencovaného softwaru Uživatelem musí být v souladu se všemi podmínkami a pravidly této Smlouvy.

10.3

Licencovaný software nesmí být pozměňován, upravován nebo vyjímán ze Softwaru.

10.4

Použití Uživatele je omezeno na “Interní použití”, čímž se rozumí použití Licencovaného softwaru pouze ve smyslu vhodného uzpůsobení pro Uživatele a k běžné interní činnosti nebo osobnímu použití, nikoliv k dalšímu prodeji, sublicencování nebo distribuci. “Přizpůsobením a běžným interním obchodním použitím” se rozumí použití koncovým Uživatelem, který je právnickou osobou, nebo jeho zaměstnanci nebo autorizovanými osobami k přizpůsobení a běžným interním činnostem Uživatele. “Přizpůsobením a běžným osobním použitím” se rozumí použití Uživatelem, který je fyzickou osobou, a užívání tímto Uživatelem nebo členem jeho domácnosti k interním osobním účelům. Všichni tito zaměstnanci, zástupci a členové domácnosti musí Uživatel obeznámit s podmínkami a pravidly této Smlouvy.

10.5

Všechna práva, která nejsou výslovně udělena v Licencovaném softwaru, jsou vyhrazena.

10.6

Licencovaný software je poskytován „tak, jak je“ a odmítáme jakékoliv výslovně či nepřímo vyjádřené záruky, kromě jiného nepřímo vyjádřené záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.

11. ZMĚNY
11.1

Stars Mobile si vyhrazuje právo na aktualizaci a modifikaci této Smlouvy nebo některé z jejích částí, a to kdykoliv bez nutnosti oznámení takové skutečnosti, s tím, že touto Smlouvou budete vázáni po 14 dnech od jejího zveřejnění v Aplikaci Stars Mobile nebo na jiných stránkách Stars Mobile. Proto vám doporučujeme navštěvovat pravidelně Aplikaci Stars Mobile nebo Stránky a kontrolovat v dané chvíli platná pravidla a podmínky obsažené ve Smlouvě. Budete-li Služby nadále využívat, bude to považováno za potvrzení souhlasu se všemi dodatky ke Smlouvě.

12. ROZHODUJÍCÍ PRÁVO
12.1

Smlouva a jakékoliv záležitosti s ní spojené budou upraveny a předloženy v souladu se zákonem Ostrova Man Tímto neodvolatelně souhlasíte s tím, že s přihlédnutím k níže uvedenému mají soudy Ostrova Man výhradní soudní pravomoc v souvislosti s nárokem, sporem, nebo neshodou týkající se této Akce a jakoukoliv záležitostí z toho vyplývající, a neodvolatelně se zříkáte jakéhokoliv práva na protesty a námitky u těchto soudů, že žaloba byla podána nevhodnému tribunálu, nebo že tyto soudy nemají pravomoc. Nic v tomto ujednání nemůže omezit právo Stars Mobile na zahájení sporu proti vám u jakéhokoli jiného soudu v příslušné jurisdikci a zahájení sporu v jedné či více jurisdikcích nebrání přenesení sporu do jiných jurisdikcí, ať souběžně či jinak, v rozsahu, v jakém to umožňují zákony příslušné jurisdikce.

13. ODDĚLITELNOST
13.1

Pokud ustanovení této Smlouvy je nebo se stane nezákonným, neplatným nebo právně neúčinným v jakékoliv soudní příslušnosti, nebude to ovlivňovat platnost ani právní účinnost této soudní příslušnosti v jakémkoliv jiném ustanovení této Smlouvy ani platnost a právní účinnost v jiné soudní příslušnosti tohoto nebo jiného ustanovení Smlouvy.

14. POSTOUPENÍ
14.1

Stars Mobile si vyhrazuje právo na postoupení této Smlouvy, celkově nebo částečně, a to kdykoliv bez předchozího upozornění. Uživatel nemá právo postoupit žádné ze svých práv nebo závazků vyplývajících z této Smlouvy.

15. RŮZNÉ
15.1

Zřekne-li Stars Mobile práv při jakémkoliv porušení kteréhokoliv ustanovení Smlouvy (včetně opomenutí Stars Mobile požadovat striktní a doslovné zachovávání shody s jakýmkoliv ustanovením Smlouvy), nebude to v žádném případě vykládáno jako zřeknutí se práv při jakýchkoliv následných porušeních takového ustanovení nebo zřeknutí se práv při jakémkoliv porušení libovolného ustanovení této Smlouvy.

15.2

Nic v této Smlouvě nevytváří nebo nepropůjčuje žádná práva nebo jiné výhody ve prospěch třetích stran, které se neúčastní této Smlouvy, kromě společností ve Skupině.

15.3

Nic v této smlouvě nevytváří partnerství, agenturní vztah, svěřenecký poměr nebo společné podnikání mezi vámi a námi.

15.4

Tato Smlouva stanovuje celkové porozumění a dohodu týkající se Služby mezi vámi a námi a nahrazuje jakékoliv dřívější dohody nebo ustanovení mezi vámi a námi.

15.5

Uživatel musí poskytnout úplné a pravdivé informace v souladu s údaji a informacemi požadovanými ze strany Stars Mobile v souvislosti s užíváním Služby Uživatelem, které vždy podléhá Ochraně soukromí.

15.6

V případě jakéhokoli rozporu mezi překladem této Smlouvy a její anglickou verzí mají vždy přednost ustanovení anglické verze této Smlouvy.

Copyright © 2022 Rational Intellectual Holdings Limited. Všechna práva vyhrazena.

Stars Mobile můžete kontaktovat prostřednictvím Zákaznické podpory.

Verze č. 1.2 Licenční smlouvy pro koncové uživatele Stars Mobile. Platí od března 2022.