Podmínky a pravidla

Následující pravidla (“Pravidla”) akce “Okamžité odměny” ("Akce"), jak je organizována provozovatelem ("PokerStars"/”my”/ “naše”/ “nám”) internetových stránek na adrese www.pokerstars.cz a přidružených stránek ("Stránky") a GUI softwaru PokerStars ("Klient"). 

Jakýkoliv účastník (“Účastník” /“vy”/ “vás”), který se chce zúčastnit Akce, vyjadřuje souhlas s: (i) těmito Pravidly, (ii) Podmínkami a pravidly řídícími využívání Stránek, které naleznete na /poker/room/tos/ (“Podmínky a pravidla”), a (iii) pravidla turnajů řídící účast ve všech turnajích na Stránkách (“Pravidla turnajů”), která naleznete zde - /poker/tournaments/rules/) a souhlasíte s tím, že jste jimi bezpodmínečně vázáni při účasti v této Akci.

1. Podrobnosti k Akci

1.1 Akce bude probíhat ve dnech 16. září 2013 - 31. prosince 2014 (“Trvání”).

1.2 Abyste se mohli zúčastnit Akce a získat Odměnu, musíte nejprve obdržet osobní pozvání od PokerStars - prostřednictvím Emailu, Osobního upozornění, zprávy v Klientovi nebo Aplikaci. Takto pozvaní, kteří se chtějí zúčastnit, musí během 7 dní od pozvání provést kvalifikační vklad na svůj účet PokerStars ve výši nejméně 30 $ (nebo ekvivalent v jiné měně) a současně použít Bonusový kód PokerStars “REWARD”. Po provedení kvalifikačního vkladu bude Účastník zařazen do akce, kde je mu garantována jedna z následujících Odměn:

  1. Okamžitá peněžitá odměna 5 $, 10 $, 20 $ nebo 50 $. Tato Odměna ve formě okamžité hotovosti bude připsána na účet Účastníka a bude okamžitě k použití.
  2. Vstupenka do multi-table turnaje v nominální hodnotě 5,50 $, 11 $, 22 $ nebo 55 $. Tato vstupenka může být použita k hraní v libovolném multi-table turnaji PokerStars s peněžitým buy-inem ve stejné hodnotě jako je vstupenka.

2. Způsobilost

2.1 K účasti v této Akci musí být všichni Účastníci starší 18 let nebo splňovat hranici plnoletosti podle jurisdikce jejich země (vždy vyšší). PokerStars nebo jiná třetí strana vás může kdykoli požádat o prokázání věku a/nebo totožnosti a vy musíte být na požádání schopni předložit platný cestovní pas nebo platný doklad totožnosti s fotografií, který přiměřeným způsobem prokáže PokerStars váš věk a/nebo totožnost. Účastník, který se předložením takových dokumentů neprokáže PokerStars přiměřeným způsobem, bude automaticky vyřazen z Akce a takovému Účastníkovi mohou mu být odebrána práva, výhry nebo prostředky, které v ní získal, a to bez nároku na jakékoli odškodnění.

2.2 Každý Účastník musí být stejnou osobou, jejíž jméno nese účet PokerStars na Stránkách (“Hráčský účet”) registrovaný do Akce, a osobou, která se skutečně účastní Akce. Účastí v Akci potvrzujete PokerStars, že vaše jméno, adresa a osobní údaje registrované a uvedené u vašeho Hráčského účtu, jsou správné a aktuální. Pokud nedokážete předložit platný důkaz o svém jméně a adrese ke spokojenosti PokerStars, budete vyloučeni nebo diskvalifikováni z Akce. 

2.3 Zaměstnanci a příbuzní zaměstnanců PokerStars, partneři nebo ti, kteří mají nějakým způsobem vztah k PokerStars, se Akce nesmí účastnit. Pro tyto účely se pod pojmem 'příbuzní' rozumí manžel, partner, rodiče, děti a sourozenci. Pojem ‘známí’ zahrnuje mimo jiné i spolubydlící zaměstnanců.

2.4 Tato akce je otevřena pouze pro hráče PokerStars.cz, kteří obdrží osobní pozvání od PokerStars. Hráči ze Spojených států amerických neobdrží pozvání, ani se nebudou moct zúčastnit.

3. Chování Účastníků

3.1 U PokerStars smíte mít pouze jeden Hráčský účet, a tento Hráčský účet musíte použít k účasti v Akci. Dále nesmíte umožnit jiné osobě účastnit se této Akce prostřednictvím vašeho Hráčského účtu. 

3.2 Pokud se herna PokerStars dozví o nějakém podvodu, lsti, zneužití nebo podobných aktivitách souvisejících s vaší účastí v Akci, nebo pokud porušíte tato Pravidla, Podmínky a pravidla či Pravidla turnajů, pak si PokerStars vyhrazuje absolutní právo vás automaticky diskvalifikovat nebo považovat vaši účast za neplatnou. Jestliže se podvod, klam, zneužití nebo podobné aktivity odhalí až po převzetí ceny, jste povinni ji po vyrozumění ze strany PokerStars neprodleně vrátit (nebo poskytnout odpovídající náhradu) PokerStars.

3.3 Během Trvání Akce bude ze strany PokerStars a/nebo jejich zástupců vyžadováno přísné dodržování pravidel chování všech Účastníků. PokerStars si vyhrazuje právo podniknout všechny nezbytné kroky proti každému Účastníkovi, který poruší tato Pravidla, Podmínky a pravidla nebo Pravidla turnajů a/nebo se bude chovat podvodně či nečestně v souvislosti s Akcí, a tyto kroky mohou kromě jiného zahrnovat diskvalifikaci nebo pozastavení či zrušení účasti v Akci a/nebo v Klientovi, či zabavení výher nebo odměn, které by takovému Účastníkovi normálně připadly a/nebo mu byly uděleny. Rozhodnutí o tom, jaké aktivity a chování představují porušení Pravidel Akce nebo co se považuje za podvodné či nečestné chování Účastníka během konání Akce, je zcela závislé na vlastním uvážení PokerStars.

4.  Odměny

4.1 Každý Účastník získá garantovanou Odměnu v hodnotě mezi 5 $ až 55 $.

4.2 Tyto Odměny budou Účastníkům udělovány náhodně, přičemž Odměna je garantována každému Účastníkovi. Odměny budou udělovány podle následujícího Rozpisu odměn:

Typ Odměny Hodnota Odměny Pravděpodobnost získání
Okamžitá hotovost 5 $ 5 $ 3 z 10 (30 %)
Okamžitá hotovost 10 $ 10 $ 3 z 20 (15 %)
Okamžitá hotovost 20 $ 20 $ 1 z 25 (4 %)
Okamžitá hotovost 50 $ 50 $ 1 z 100 (1 %)
Vstupenka do turnaje v hodnotě 5,50 $ 5,50 $ 3 z 10 (30 %)
Vstupenka do turnaje v hodnotě 11 $ 11 $ 3 z 20 (15 %)
Vstupenka do turnaje v hodnotě 22 $ 22 $ 1 z 25 (4 %)
Vstupenka do turnaje v hodnotě 55 $ 55 $ 1 z 100 (1 %)
Celková pravděpodobnost získání Odměny 1 z 1 (100 %)

4.3. Pro vyloučení pochybností platí, že Odměny jsou nepřevoditelné a nelze je přenechat, postoupit, převést nebo prodat jiné osobě či osobám.

4.4 Pro vyloučení pochybností platí, že Hlavní výhry a/nebo veškeré další zboží, které bude uděleno v rámci této Akce (“Dárky”), je nepřevoditelné a nesmí být předáno, postoupeno, převedeno, prodáno nebo směněno s další osobou (osobami). Nepřevzaté Hlavní výhry či Dárky mohou být přiděleny třetí straně.

4.5 Pro vyloučení pochybností platí, že po Účastnících není v souvislosti s touto Akcí požadováno, aby byla žádná část z vložené částky použita k sázkám. Tato vložená částka může být Účastníkem volně vybrána v plné výši a bez vyloučení Účastníka z Akce.

4.6 V Akci mohou být uplatněny další podmínky a pravidla stanovená dodavatelem Hlavní výhry či Dárku (“Pravidla třetí strany”), která musíte dodržovat v rámci svého používání nebo užívání si Hlavní výhry/Dárku. PokerStars nenese žádnou zodpovědnost za vaše porušení těchto Pravidel třetí strany. Kromě toho můžete mít povinnost podepsat samostatnou závaznou smlouvu s PokerStars týkající se podmínek pro udělení výhry a/nebo užívání jakékoliv části Hlavní výhry či Dárku. Nedodržení těchto podmínek může mít za následek propadnutí Hlavní výhry/Dárku. 

4.7 Bez předem stanoveného písemného souhlasu ze strany PokerStars nemají vítězové nárok ani oprávnění jakýmkoliv způsobem zavázat PokerStars ke smlouvě, výdajům či nákladům, ať vynaloženým nebo vzniklým.

4.8 Hlavní výhra nebo Dárek nebude předán Účastníkovi, který nebude z jakýchkoliv důvodů právně způsobilý k přijetí a/nebo užívání Hlavní výhry/Dárku, nebo v případě, kdy by poskytnutí Hlavní výhry/Dárku tomuto Účastníkovi bylo nezákonné.

4.9 Každý Účastník s nárokem na Hlavní výhru/Dárek v této Akci je výhradně odpovědný za všechna cla, daně nebo poplatky, které mohou být v souladu s příslušnými zákony vyžadovány příslušnými úřady z titulu Účastníkova nároku na Hlavní výhru/Dárek. 

4.10 Pokud budete mít v této Akci nárok na Hlavní výhru/Dárek, bez prodlení vás o tom budeme informovat a v každém případě obdržíte svoji Hlavní výhru/Dárek nejpozději do 30 (třicet) dní od ukončení Akce. Berte však na vědomí, že se některá část výhry může mít vztah k události s datem konání v budoucnu a takovou Hlavní výhru/Dárek nemůžete využít před tímto datem. 

4.11 Každý Účastník si může kdykoliv během Trvání Akce vyžádat, a bude mu poskytnut, seznam Uživatelských jmen a obdržených Odměn. Stejně tak všichni Účastníci souhlasí, že jejich Uživatelské jméno PokerStars a obdržená Odměna budou na základě takových požadavků poskytnuty.

5. Zdraví a bezpečnost

5.1 V souvislosti s vaší účastí v Akci máte povinnost dodržovat všechny zásady týkající se bezpečnosti a zdraví a/nebo instrukce, které může vydat PokerStars nebo ty, kterých byste si měli být vědomi, a dodržovat příslušné právní a regulační požadavky. Jejich porušení může mít za následek vaší diskvalifikaci z Akce.

5.2 Máte povinnost podniknout všechny přiměřené kroky, abyste zajistili své zdraví a bezpečnost při účasti v turnajích nebo při aktivitách spojených s Akcí či Výhrou. Jakékoliv vaše chování, jednání nebo postoje, u kterých se PokerStars bude domnívat, že představují jakékoliv zdravotní nebo bezpečnostní riziko (kromě jiného urážlivé chování, ať fyzické nebo psychické), povedou k vaší okamžité diskvalifikaci.

5.3 Musíte podniknout všechny přiměřené kroky, abyste zajistili svoji zdravotní způsobilost a obecnou vhodnost k účasti v Akci. Současně berete na vědomí, že účast v Akci podstupujete na své vlastní riziko.

5.4 Musíte neprodleně oznámit PokerStars jakékoliv zdravotní nebo jiné důležité riziko, které může mít za následek vaši neúčast v Akci. PokerStars si vyhrazuje právo odmítnout vaše místo v Akci nebo udělení Výhry (pokud ji máte získat) bez jakéhokoli závazku či kompenzace, pokud se domnívá, že můžete sebe či ostatní vystavit riziku nemoci nebo zranění, nebo z důvodu zrušení, přerušení či zkrácení Akce.

6. Vymezení odpovědnosti

6.1   Účastí v Události výslovně souhlasíte se zproštěním, zrušením a krytím PokerStars, jejich zákonných zástupců, jejich poboček, spolupracujících organizací, zastupujících organizací a příslušných pracovníků, ředitelů, zaměstnanců a zástupců od všech poplatků, výdajů za škody, nároků plynoucích ze ztrát, událostí a soudních řízení vedených s vámi (nebo jinou třetí stranou na vaši žádost) ("Nároky"), které by vznikly důsledkem vaší účasti v Události a/nebo přijetím kterékoli z cen. PokerStars plně vylučuje jakékoliv své závazky ve vztahu k těmto Nárokům (jiné než krytí výdajů a nákladů poskytnutých jako součást výhry (pokud je) v této Události). Toto vyloučení nezahrnuje jakoukoli zodpovědnost ze strany PokerStars vůči vám za: (i) opomenutí, (ii) smrt nebo osobní zranění způsobené nedbalostí PokerStars nebo nedbalostí jejích zaměstnanců, (iii) záměrné zkreslení údajů, nebo (iv) odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle příslušného práva.

6.2 V souladu s odstavcem 6.1 výše berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v největším možném rozsahu, jaký dovolují platné právní předpisy, bez ohledu na formu akce, ať už na základě smlouvy, přečinu nebo jiného důvodu, neponese PokerStars ani její partneři, kromě jiného její jednatelé, ředitelé, zaměstnanci, nástupci a zmocněnci, vůči vám ani žádné jiné straně jakoukoliv zodpovědnost za: (i) jakékoliv nepřímé, zvláštní, exemplární, trestné, náhodné, následné (kromě jiného škody způsobené v důsledku přerušení podnikání, ztráty podnikání a dalších zisků, ztráty programů, záznamů, informací či dat nebo nákladů spojených s náhradou zařízení) škody, nebo jiné škody vzniklé v souvislostí s vaší účastí na Akci (či nemožnosti učinit totéž), a to dokonce i v případech, kdy byla herna PokerStars předem informována o možnosti vzniku takovýchto škod, nebo (ii) jakékoliv nároky, které lze připsat chybám, opomenutí nebo jiným nepřesnostem v Akci.

6.3 PokerStars nebude zodpovědná za dodržení závazků týkajících se Akce nebo Hlavní výhry/Dárku v případě, že je nemůže dodržet v důsledku událostí mimo její kontrolu, a zatímco se pokusí poskytnout alternativní náhradu Hlavní výhry/Dárku, nebude povinna ji v těchto případech Účastníkovi kompenzovat, pokud tak vzhledem k okolnostem neučiní.

6.4 Tímto souhlasíte s poskytnutím náhrady PokerStars, jejím zákonným zástupcům, pobočkám, spolupracujícím organizacím, zastupujícím organizacím a úředním osobám, ředitelům, zaměstnancům za všechny náklady, ztráty, škody, výdaje a závazky (včetně ztráty dobrého jména a poplatků za profesionální poradce), které utrpí PokerStars v důsledku vašeho porušení vašich povinností, zastoupení, záruk a/nebo závazků zde uvedených či v souvislosti s vaším nedodržením jakýchkoli pokynů daných BetStars nebo ve vztahu k čemukoliv, co se může dotýkat vaší účasti v Akci.

7. Různé

7.1 V případě sporu nebo nesouhlasu ohledně některé z částí této Akce, kromě jiného všech záležitostí týkajících se udělování Výher/Dárků, nároku Účastníka na účast v Akci, chování Účastníka, těchto Pravidel, Podmínek a pravidel a/nebo Pravidel turnajů, je konečné rozhodnutí výhradně na PokerStars a jakékoliv rozhodnutí PokerStars je konečné, závazné a nebude předmětem kontroly nebo odvolání ze strany vaší nebo jakékoliv třetí strany.

7.2 Pokud tato Pravidla stanoví, že k určení vítěze na základě subjektivní analýzy nebo výkladu bude nutná porota, zařadíme do ní jednoho nezávislého člena.

7.3 Účastí v Akci udělujete PokerStars právo používat vaše jméno, podobu, hlas a obraz pro marketingové a propagační účely v mediích jakéhokoliv druhu. V tomto směru se výslovně vzdáváte nároků na další odškodné a možných právních kroků, které byste z tohoto důvodu podnikli proti PokerStars.

7.4 Tato Pravidla, Podmínky a pravidla stejně jako Pravidla turnajů představují kompletní smlouvu mezi vámi a PokerStars vztahující se ke každé Akci, které se účastníte, a ruší všechna předešlá prohlášení, smlouvy, ujednání či vzájemné dohody (ať už ústní nebo písemné) mezi vámi a PokerStars. S výjimkou zde výslovně uvedených jsou zcela vyloučeny všechny podmínky, záruky, prohlášení a pravidla (ať už vyjádřené nebo odvozené ze zákona). Částečná nebo celková neplatnost, protiprávnost nebo nevymahatelnost těchto Pravidel neovlivňuje nebo neoslabuje přetrvávající platnost zbývajících částí Pravidel.

7.5 PokerStars si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato Pravidla, Podmínky a pravidla a/nebo Pravidla turnajů a na základě svého uvážení, i zrušit, upravit nebo pozastavit Akci, pokud se PokerStars na základě vlastního rozhodnutí domnívá, že v Akci nelze dodržet podmínky zde uvedené. Jakékoliv změny týkající se Akce musí být uvedeny na Stránkách a vaše pokračující účast v Akci bude chápána jako přijetí těchto změn, úprav a variant.

7.6 Tato Pravidla a jakékoliv záležitosti s nimi spojené se řídí a vykládají v souladu se zákony České republiky. Tímto neodvolatelně souhlasíte s tím, že s přihlédnutím k níže uvedenému má Obvodní soud pro Prahu 1 v České republice výhradní soudní pravomoc v souvislosti s jakýmkoli nárokem, sporem, nebo neshodou týkající se této Smlouvy a jakoukoliv záležitostí z toho vyplývající, a neodvolatelně se zříkáte jakéhokoliv práva na protesty a námitky u těchto soudů, že žaloba byla podána nevhodnému tribunálu, nebo že tyto soudy nemají pravomoc. Nic v tomto ujednání nemůže omezit právo PokerStars na zahájení sporu proti vám u jakéhokoli jiného soudu v kompetentní soudní příslušnosti, stejně jako zahájení sporu v jedné či více soudních příslušnostech nebrání přenesení sporu do jiných soudních příslušností, ať souběžně či jinak, v rozsahu, jak to umožňují zákony té příslušné soudní příslušnosti.

Pokud máte jakékoli dotazy k akci Okamžitá odměna, kontaktujte support@pokerstars.cz.

Jste v pokeru nováčkem?
Stáhněte si bezplatný software

Stáhněte si bezplatný software PokerStars a začněte hrát. Stažení je jednoduché.

Play Poker

Zjistěte, jak stáhnout pokerový software