Poker kdekoliv: Podmínky a pravidla

Na této stránce naleznete pravidla (“Pravidla”) akce “Poker kdekoliv” ("Akce") organizované provozovatelem ("PokerStars"/”my”/ “naše”/ “nás”) internetové sítě na adrese www.pokerstars.cz a jejich partnerských stránek ("Stránky") a GUI softwaru PokerStars ("Klient").


Jakýkoliv účastník (“Účastník” /“vy”/ “vás”), který se chce zúčastnit Akce, vyjadřuje souhlas s: (i) těmito Pravidly, (ii) Podmínkami a pravidly řídícími využívání Stránek, které naleznete na /poker/room/tos/ (“Podmínky a pravidla”), a (iii) pravidla turnajů řídící účas ve všech turnajích na Stránkách (“Pravidla turnajů”), která naleznete zde /poker/tournaments/rules/) a souhlasíte s tím, že jste jimi bezpodmínečně vázáni při účasti v této Akci.

1. Podrobnosti k Akci

1.1 Akce proběhne ve dnech 7. - 31. července 2013 (“Trvání”).

1.2 Abyste se mohli zúčastnit Akce a dostali možnost vyhrát, musíte:

 1. si stáhnout aplikaci PokerStars Mobile Poker (“Aplikace PS na zařízení”) z App Store přes kompatibilní tablet/mobilní zařízení (“Zařízení”) nebo na jedné ze stránek PokerStars, pokud používáte zařízení Android;
  a
 2. hrát a nasbírat celkem 10 (deset) či více VIP Hráčských bodů (VPP) v hrách o reálné peníze přes Aplikaci PS na Zařízení v časovém období 24 hodin mezi 00:00 a 23:59 ET.

Jakmile v uvedeném období nasbíráte 10 (nebo více) VPP, budete automaticky zařazeni do losování o ceny a možnost vyhrát hlavní výhru (“Hlavní výhra) 1.000 $ (jeden tisíc amerických dolarů). Každý den získají Hlavní výhru 2 (dva) vítězové. 

1.4 Jak je stanoveno v Článku 4 níže, jsou připraveny také odměny pro hráče na druhých místech. 

2.1 Abyste se mohli zúčastnit Akce, musíte být starší 18 let nebo splňovat zákonnou věkovou hranici (vždy platí ta vyšší) danou jurisdikcí země, v níž žijete. PokerStars nebo jiná třetí strana vás může kdykoli požádat o prokázání věku a/nebo totožnosti a vy musíte být na požádání schopni předložit platný cestovní pas nebo platný doklad totožnosti s fotografií, který přiměřeným způsobem prokáže PokerStars váš věk a/nebo totožnost. Pokud nejste schopni předložit PokerStars žádný z těchto dokumentů jako uspokojivý důkaz, budete automaticky vyřazeni z Akce a budou vám odebrána práva, výhry nebo prostředky, které jste získali v souvislosti s touto Akcí bez jakéhokoliv nároku na odškodnění.

2.2 Smíte vlastnit jen 1 (jeden) hráčský účet v Klientovi (“Hráčský účet”) a hrát můžete pouze prostřednictvím svého vlastního Hráčského účtu. Za žádných okolností nemá nikdo jiný než vy nárok hrát prostřednictvím vašeho Hráčského účtu za vás nebo na vaši žádost.

2.3 Musíte zkontrolovat, že vaše stávající jméno odpovídá jménu u Hráčského účtu a účastí v této Akci potvrzujete PokerStars, že:

 1. jste osobou uvedenou u Hráčského účtu, který je zapojen do Akce;
  a
 2. vaše jméno a adresa registrovaná u vašeho Hráčského účtu je správná a aktuální.

Pokud nedokážete předložit platný důkaz o svém jméně a adrese ke spokojenosti PokerStars, budete vyloučeni nebo diskvalifikováni z Akce. 

2.4 Zaměstnanci a příbuzní zaměstnanců PokerStars, partneři nebo ti, kteří mají nějakým způsobem vztah k PokerStars, se akce nesmí účastnit. Pro tyto účely se pod pojmem 'příbuzní' rozumí manžel, partner, rodiče, děti a sourozenci. Pojem ‘známí’ zahrnuje mimo jiné i spolubydlící zaměstnanců.

3. Chování Účastníků

3.1 Pokud si PokerStars bude vědoma nějakého podvodu, lsti, zneužití nebo vašich podobných aktivit v Akci nebo pokud porušíte tato Pravidla, Podmínky a pravidly či Pravidly turnaje, poté si PokerStars vyhrazuje absolutní právo vás automaticky diskvalifikovat nebo považovat vaši účast za neplatnou. Jestliže se podvod, klam, zneužití nebo podobné aktivity odhalí až po převzetí ceny, jste povinni ji po vyrozumění ze strany PokerStars neprodleně vrátit (nebo poskytnout odpovídající náhradu) PokerStars.

3.2 Během Trvání Akce bude ze strany PokerStars a/nebo jejich zástupců vyžadováno přísné dodržování pravidel chování všech Účastníků. PokerStars si vyhrazuje právo podniknout všechny nezbytné kroky proti každému Účastníkovi, který poruší tato Pravidla, Podmínky a pravidla nebo Pravidla turnajů a/nebo se bude chovat podvodně či nečestně v souvislosti s Akcí, a tyto kroky mohou kromě jiného zahrnovat diskvalifikaci nebo pozastavení či zrušení účasti v Akci a/nebo v Klientovi, či zabavení výher nebo odměn, které by takovému Účastníkovi normálně připadly a/nebo mu byly uděleny. Rozhodnutí o tom, jaké aktivity a chování představují porušení Pravidel Akce nebo co se považuje za podvodné či nečestné chování Účastníka během konání Akce, je zcela závislé na vlastním uvážení PokerStars.

4. Odměny

4.1 Náhodně vybereme každý den 2 (dva) Vítěze (“Vítězové”), kteří denně vyhrají Hlavní výhru v podobě 1.000 $
(jeden tisíc amerických dolarů), jenž vložíme na Hráčské účty těchto Vítězů.

4.2 Kromě Hlavní výhry každý den náhodně vybereme:

 1. 30 (třicet) hráčů na druhém místě, kteří vyhrají 100 $ (jedno sto amerických dolarů);
  a
 2. dalších 500 (pět set) hráčů získá 10 $ (deset) amerických dolarů.

4.3 Vyhrát můžete jen 1 (jednu) Výhru (jak je uvedeno v Článku 4.4 níže) z každé kategorie výher stanovených v Článcích 4.1 – 4.2 výše za podmínky, že jste nasbírali požadovaných 10 (deset) VPP během předepsaného období z Článku 1.2 výše. Upozorňujeme, že pokud jednou získáte Výhru v patřičné kategorii, již není možné vyhrát další ceny ve stejné kategorii po zbytek Trvání Akce. Pokud například vyhrajete Hlavní výhru, po zbytek Trvání Akce již nemůžete vyhrát další Hlavní výhru, ale budete mít nárok získat cenu z kategorie hráčů na druhém místě, jak je popsáno v Článku 4.2(a) nebo (b) výše.

4.4 Abychom předešli pochybnostem, jsou Hlavní výhry a/nebo veškeré další zboží, které bude uděleno v rámci Akce (hromadně “Výhry”), nepřenosné a nesmí být předáno, postoupeno, převedeno, prodáno nebo směněno s další osobou (osobami). Jako alternativu k Hlavní výhře může PokerStars na přání Vítěze nabídnout iPad 4. Tyto požadavky zasílejte do 48 hodin od upozornění, že jste vyhráli, na adresu support@pokerstars.cz. iPad bude hráčům doručen během 28 dní.

4.5 Bez předem stanoveného písemného souhlasu ze strany PokerStars nemají vítězové právo jakýmkoliv způsobem zavázat PokerStars ke smlouvě, výdajům či nákladům do toho vložených.

4.6 Výhra nebude předána Účastníkovi, který z jakýchkoliv důvodů nebude právně způsobilý k přijetí a/nebo užívání Výhry nebo v situaci, kdy by poskytnutí Výhry tomuto Účastníkovi bylo nezákonné.

4.7 Každý Účastník s nárokem na Výhru v této Akci je samostatně zodpovědný za všechny povinnosti, daně nebo poplatky, které mohou být vyžadovány odpovídající autoritou ve vztahu k Účastníkovu nároku na Výhru v souladu s příslušnými zákony. 

4.8 Pokud budete mít nárok na převzetí Výhry v této Akci, budeme vás o tom bez zdržení informovat. Všechny peněžité Výhry budou vyplaceny na příslušný Hráčský účet do 7 (sedmi) dní od ukončení losování v daný den.

5. Zdraví a bezpečnost

5.1 Máte povinnost dodržovat všechny zásady a/nebo instrukce týkající se bezpečnosti a zdraví vydané PokerStars nebo ty, které by mohly mít vliv na vaši účast v Akci, a dodržovat příslušné právní a regulační požadavky. Jejich porušení může mít za následek vaší diskvalifikaci z Akce.

5.2 Máte povinnost podniknout všechny kroky, abyste se ujistili o svém zdraví a bezpečnosti nutné pro účast v turnajích nebo při aktivitách spojených s Akcí či Výhrami. Jakékoliv vaše chování, jednání nebo postoje, u kterých se PokerStars bude domnívat, že představují jakékoliv zdravotní nebo bezpečnostní riziko (kromě jiného urážlivé chování, ať fyzické nebo psychické), povedou k vaší okamžité diskvalifikaci.

6. Vymezení odpovědnosti

6.1   Účastí v Události výslovně souhlasíte se zproštěním, zrušením a krytím PokerStars, jejich zákonných zástupců, jejich poboček, spolupracujících organizací, zastupujících organizací a příslušných pracovníků, ředitelů, zaměstnanců a zástupců od všech poplatků, výdajů za škody, nároků plynoucích ze ztrát, událostí a soudních řízení vedených s vámi (nebo jinou třetí stranou na vaši žádost) ("Nároky"), které by vznikly důsledkem vaší účasti v Události a/nebo přijetím kterékoli z cen. PokerStars plně vylučuje jakékoliv své závazky ve vztahu k těmto Nárokům (jiné než krytí výdajů a nákladů poskytnutých jako součást výhry (pokud je) v této Události). Toto vyloučení nezahrnuje jakoukoli zodpovědnost ze strany PokerStars vůči vám za: (i) opomenutí, (ii) smrt nebo osobní zranění způsobené nedbalostí PokerStars nebo nedbalostí jejích zaměstnanců, (iii) záměrné zkreslení údajů, nebo (iv) odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle příslušného práva.

6.2 V souladu s odstavcem 6.1 výše berete na vědomí a souhlasíte, že v největším možném rozsahu, jaký dovolují platné právní předpisy, bez ohledu na formu akce, ať už na základě smlouvy, přečinu nebo jiného důvodu, neponese herna BetStars nebo její partneři, kromě jiného její jednatelé, ředitelé, zaměstnanci, nástupci a zmocněnci, vůči vám ani žádné jiné straně jakoukoliv zodpovědnost za: (i) jakékoliv nepřímé, zvláštní, exemplární, trestné, náhodné, následné (kromě jiného škody způsobené v důsledku přerušení podnikání, ztráty podnikání a dalších zisků, ztráty programů, záznamů, informací či dat nebo nákladů spojených s náhradou zařízení) škody, nebo jiné škody vzniklé v souvislostí s vaší účastí na Akci (či nemožnosti učinit totéž), a to dokonce i v případech, kdy byla herna PokerStars předem informována o možnosti vzniku takovýchto škod, nebo (ii) jakékoliv nároky, které lze připsat chybám, opomenutí nebo jiným nepřesnostem v Akci.

6.3 PokerStars nebude zodpovědná za dodržení závazků týkajících se Akce nebo Výhry v případě, že je nemůže dodržet, protože situace již není pod její kontrolou, a zatímco se pokusí poskytnout alternativní náhradu Výhry, nebude povinna ji v těchto případech Účastníkovi kompenzovat.

6.4 Tímto způsobem souhlasíte s poskytnutím náhrady PokerStars, jejím zákonným zástupcům, pobočkám, spolupracujícím organizacím, zastupujícím organizacím a úředním osobám, ředitelům, zaměstnancům za všechny náklady, ztráty, škody, výdaje a závazky (včetně ztráty dobrého jména a poplatků za profesionální poradce), které utrpí PokerStars v důsledku vašeho porušení vašich povinností, zastoupení, záruk a/nebo závazků zde uvedených či v souvislosti s vaším nedodržením jakýchkoli pokynů daných BetStars nebo ve vztahu k čemukoliv, co se může dotýkat vaší účasti v Akci.

7. Různé

7.1 V případě sporu nebo nesouhlasu ohledně některé z částí této Akce, kromě jiného všech záležitostí týkajících se udělování Výher/Dárků, nároku Účastníka na účast v Akci, chování Účastníka, těchto Pravidel, Podmínek a pravidel a/nebo Pravidel turnajů, je konečné rozhodnutí výhradně na PokerStars a jakékoliv rozhodnutí PokerStars je konečné, závazné a nebude předmětem kontroly nebo odvolání ze strany vaší nebo jakékoliv třetí strany.

7.2 Pokud tato Pravidla stanoví, že k určení vítěze na základě subjektivní analýzy a výkladu bude nutná porota, zařadíme do ní jednoho nezávislého člena.

7.3 Účastí v Akci udělujete PokerStars právo používat vaše jméno, podobu, hlas a fotografie pro marketingové účely a účely Akce v mediích jakéhokoliv druhu. V tomto směru se výslovně vzdáváte nároku na další odškodné a možných právních kroků, které byste z tohoto důvodu podnikli proti PokerStars.

7.4 Tato Pravidla, Podmínky a pravidla stejně jako Pravidla turnajů představují kompletní smlouvu mezi vámi a PokerStars vztahující se ke každé Akci, které se účastníte, a ruší všechna předešlá prohlášení, smlouvy, ujednání či vzájemné dohody (ať už ústní nebo písemné) mezi vámi a PokerStars. S výjimkou zde výslovně uvedených jsou zcela vyloučeny všechny podmínky, záruky, prohlášení a pravidla (ať už vyjádřené nebo odvozené ze zákona). Částečná nebo celková neplatnost, protiprávnost nebo nevymahatelnost těchto Pravidel neovlivňuje nebo neoslabuje přetrvávající platnost zbývajících částí Pravidel.

7.5 PokerStars si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato Pravidla, Podmínky a pravidla a/nebo Pravidla turnajů a na základě svého uvážení, i zrušit, upravit nebo pozastavit Akci, pokud se PokerStars na základě vlastního rozhodnutí domnívá, že v Akci nelze dodržet podmínky zde uvedené. Jakékoliv změny týkající se Akce musí být uvedeny na Stránkách a vaše pokračující účast v Akci bude chápána jako přijetí těchto změn, úprav a variant.

7.6 Tato Pravidla a jakékoliv záležitosti s nimi spojené se řídí a vykládají v souladu se zákony České republiky. Tímto neodvolatelně souhlasíte s tím, že s přihlédnutím k níže uvedenému má Obvodní soud pro Prahu 1 v České republice výhradní soudní pravomoc v souvislosti s jakýmkoli nárokem, sporem, nebo neshodou týkající se této Smlouvy a jakoukoliv záležitostí z toho vyplývající, a neodvolatelně se zříkáte jakéhokoliv práva na protesty a námitky u těchto soudů, že žaloba byla podána nevhodnému tribunálu, nebo že tyto soudy nemají pravomoc. Nic v tomto ujednání nemůže omezit právo PokerStars na zahájení sporu proti vám u jakéhokoli jiného soudu v kompetentní soudní příslušnosti, stejně jako zahájení sporu v jedné či více soudních příslušnostech nebrání přenesení sporu do jiných soudních příslušností, ať souběžně či jinak, v rozsahu, jak to umožňují zákony té příslušné soudní příslušnosti.

Pokud máte jakékoli dotazy k akci Poker kdekoliv, kontaktujte prosím support@pokerstars.cz.

Jste v pokeru nováčkem?
Stáhněte si bezplatný software

Stáhněte si bezplatný software PokerStars a začněte hrát. Stažení je jednoduché.

Play Poker

Zjistěte, jak stáhnout pokerový software