DLOUHODOBÉ HRANÍ HER MŮŽE BÝT ŠKODLIVÉ.
pokercasino

Pravidla & Podmínky Home Games

POKERSTARS HOME GAMES – PRAVIDLA A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Tyto Podmínky a pravidla používání („Smlouva“) určují pravidla, za kterých můžete používat online pokerovou službu PokerStars nazvanou Home Games („Home Games“). Tyto Podmínky a pravidla byste si měli celé přečíst ještě před použitím Home Games. Upozorňujeme, že tato Smlouva nastavuje právně závazný vztah mezi vámi a společností TSG Interactive Plc (dále jen „PokerStars“, „my“ nebo „nám“). Vlastníme a provozujeme internetovou stránku, kterou naleznete na adrese www.pokerstars.cz („Stránky“), kde máte k dispozici Home Games. Dále si spolu s Podmínkami a pravidly této Smlouvy přečtěte naši Licenční smlouvu pro koncové uživateleOchranu soukromí, Pravidla pokeru, Podmínky a pravidla zpracovávání reálných peněz a směny měnPodmínky a pravidla Stars Rewards a také další nařízení, podmínky a pravidla vztahující se ke hrám a akcím dostupným Stránkách, které na Stránkách čas od času zveřejňujeme, společně s dalšími pravidly, na která vás můžeme občas upozorňovat. Pokud jste uzavřeli smlouvu o partnerském programu s PokerStars nebo jednou ze společností z naší skupiny, podle které propagujete Stránku uživatelům svých webových stránek („Partnerská smlouva“), je tato Partnerská smlouva také zahrnuta zde formou odkazu.

Upozorňujeme, že Home Games jsou vytvořeny, aby vám přinesly stejný pokerový zážitek, který byste prožili s vašimi přáteli doma. Z tohoto důvodu budete pravděpodobně hrát poker s lidmi, které znáte, z nichž někteří nebo všichni mohou hrát ze stejné geografické polohy. PokerStars nemůže prověřit zákonnost Home Games ve všech soudních pravomocích a je vaší odpovědností ujistit se, že vaše zákony umožňují hrát Home Games, než tak učiníte.

Upozorňujeme, že PokerStars nenese žádnou zodpovědnost ani nemá žádnou povinnost v souvislosti s chováním kteréhokoliv z uživatelů Home Games, který poruší podmínky a pravidla této Smlouvy nebo jiné podmínky či pravidla uvedená PokerStars v souvislosti s Home Games.

S ohledem na společnost PokerStars, která vám umožňuje využívat Home Games, dáváte kliknutím na tlačítko „Souhlasím“, které je součástí procesu softwarové instalace, a používáním Home Games souhlas s dodržováním podmínek a pravidel obsažených v této Smlouvě, mimo jiné s omezením zodpovědnosti uvedeným výše, Licenční smlouvou pro koncové uživatele, Ochranou soukromí, Pokerovými pravidly, Zpracováním transakcí reálných peněz a směnou měn a Podmínkami a pravidly Stars Rewards v souladu s ustanoveními uvedeným v nich i níže.

PokerStars Home Games vám nabízí příležitost pozvat přátele a blízké členy komunity na hraní domácích her bez ohledu na to, kde se zrovna nacházejí. Podstatou Home Games je, že si můžete vybrat, zda budete soutěžit v cash hrách nebo turnajích, a to napříč velkým množstvím pokerových variant, což vám při hraní s lidmi, které znáte, přinese pohodlí, soutěživost i zábavu. Vaše používání Home Games by mělo být v souladu s podstatou Home Games. Údaje o hráčích, pořadí, klubové statistiky a mnohé další výsledky her („Nástroje na data“) poskytujeme prostřednictvím Home Games, a to vše s výhradním cílem zintenzivnit váš sociální zážitek a soutěživost mezi vašimi přáteli nebo blízkými členy komunity. Žádné z nástrojů na data ani informace získané z takových Nástrojů na data nesmí být použity nebo poskytnuty správci klubu, členovi ani jiné třetí straně za účelem finančního obohacení. PokerStars si vyhrazuje právo pozastavit na základě vlastního uvážení vaši možnost používat Home Games a/nebo kdykoliv uzavřít související Klub v případech, že zjistí nebo bude mít podezření na zneužití podstaty Home Games, nebo že některý z Nástrojů na data či informace získané z Nástroje na data používáte nebo jste použili k finančnímu obohacení.

1. Definice a interpretace
1.1

Termíny uvedené v Licenční smlouvě pro koncové uživatele mají stejný význam i v této Smlouvě.

1.2

Následující slova a výrazy používané v této Smlouvě mají následující význam (pokud kontext jasně nevyžaduje jinak):

 1. „Administrátorem“ se míní Správce klubu nebo Člen, kterému byla poskytnuta možnost zřizovat a rušit hry HG, nastavovat parametry HG her, určovat startovní časy HG her a jinak jednat v administrativním postavení ve vztahu k HG hrám;
 2. Klubem“ se míní pokerový klub založený uživatelem přes Home Games;
 3. Správcem klubu“ se míní uživatel, který Klub založil;
 4. Hrou HG“ se míní hra v online pokeru přes Home Games;
 5. HG turnajem“ se míní HG hra, která je turnajem; a
 6. Členem“ se míní uživatel, který je členem klubu, ale není správcem klubu.
1.3
 1. vy jste Uživatel;
 2. Home Games je Hra;
 3. software vyvinutý PokerStars ve vztahu k Home Games představuje část Softwaru;
 4. slovní a grafické označení pro „HOME GAMES“ jsou obchodními známkami; a
 5. a veškeré přihlašovací údaje spojené s Home Games, včetně čísel účtů, Klubů a Uživatelských ID, zvacích kódů klubů i hesel do Home Games, jsou Přihlašovacími údaji.
1.4

Věty začínající termíny „zahrnující“, „zahrnuje“, „včetně“ nebo „například“ znamenají „včetně, mimo jiné“ a nemohou omezovat význam slov předcházejících těmto termínům.

1.5

Slova označující jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak. Slova označující jedno z pohlaví se vztahují na obě pohlaví.

1.6

Odkazy na „Článek“ jsou odkazy na články této Smlouvy.

2. Pravomoc
2.1

PokerStars si vyhrazuje pravomoc nad:

 1. otevíráním, provozováním a uzavíráním Klubů;
 2. udělení, udržování nebo odnětí práv Správce klubu;
 3. udělení, udržování nebo odnětí práv Člena; a
 4. udělení, udržování nebo odnětí práv Administrátora;
2.2

Rozhodnutí vedení PokerStars s ohledem na jakýkoliv aspekt týkající se Klubu, využití Home Games (včetně vašeho Klubu a členských práv), je konečné a není možné se proti němu žádným způsobem odvolat.

3. POVINNOSTI SPRÁVCE KLUBU
3.1

Pokud jste Správcem klubu, musíte si přečíst a dodržovat všechna vysvětlení, pokyny a návody ohledně Home Games, která čas od času zveřejňujeme na Stránkách.

3.2

Správci klubů jsou „ambasadory“ PokerStars a musí reprezentovat nejlepší obraz PokerStars a Home Games jak pro Členy, tak i pro veřejnost obecně. Nesmíte jednat způsobem, který by podle našeho názoru přinesl nebo mohl přinést PokerStars nebo některé ze společností z její skupiny špatnou pověst nebo by měl nepříznivý dopad na PokerStars či některou ze společností její skupiny.

3.3

Navíc, jako správce klubu souhlasíte, že budete:

 1. spravovat Klub odpovědně a v dobré víře;
 2. bez omezení vašich závazků vyplývajících z Licenční smlouvy pro koncové uživatele chránit svůj Uživatelský účet a přístup k možnostem správy Klubu před neoprávněným používáním (důrazně doporučujeme používat RSA bezpečnostní token);
 3. poskytovat jako první podporu Členům v záležitostech týkajících se klubu (vyjma sporů mezi Členy) a vynakládat veškeré přiměřené úsilí na řešení takových záležitostí (v případě nutnosti s asistencí týmu podpory PokerStars;
 4. prvním kontaktním místem pro všechny spory mezi Členy vztahující se k vašemu klubu a vynaložíte veškeré přiměřené úsilí na řešení těchto sporů bez pomoci PokerStars;
 5. jednat se Členy poctivě a s respektem;
 6. respektovat soukromí členů a zpracovávat jejich osobní údaje v souladu s naší Ochranou soukromí a platnými zákony na ochranu osobních údajů;
 7. užívat nástroje k zablokování Člena s rozvahou a blokovat Členy jen po patřičném uvážení a ve prospěch Klubu;
 8. nominovat jednoho z Členů klubu, pro každý Klub jehož jste Správcem, jako svého nástupce pro případ, kdy opustíte Klub nebo z jiného důvodu přijdete o možnost vykonávat své povinnosti Správce klubu;
 9. nás okamžitě informovat v případě zjištění nebo podezření na podvod, chip-dumping, tajné dohody, praní špinavých peněz nebo jiného chování, které je trestné nebo námi zakázané (jak je uvedeno v této Smlouvě, Licenční smlouvě pro koncové uživatele nebo jinde na Stránkách či prostřednictvím Stránek), o kterých jste se dozvěděli v souvislosti s vaším Klubem; a
 10. jednat v souladu se všemi rozumnými doporučeními, které obdržíte od PokerStars v souvislosti s vaším Klubem i používáním Home Games vámi a (v rozsahu, který máte pod kontrolou) vašimi Členy.
3.4

Při zakládání Klubu musíte jako Správce klubu zvolit jméno Klubu a jeho logo. Jakmile ho schválíme, nelze jméno Klubu změnit, pokud to není následně vyžadováno po zjištění skutečnosti, že jméno je v rozporu se článkem 3.5.

3.5

Navíc k ustanovení článku 3.4. nesmí Správce klubu zvolit jméno Klubu, logo nebo obrázek, který:

 1. je útočný, protiprávní, obscénní, nemravný, hanlivý, pornografický, urážlivý, pomlouvačný, výhružný, podněcuje rasovou nebo náboženskou nesnášenlivost;
 2. zasahuje do duševních práv nebo jiných práv PokerStars či jiné třetí strany nebo je v rozporu s jakýmkoli zákonem;
 3. obsahuje jakoukoli formu URL;
 4. zahrnuje ID jiného Uživatele (hanlivým způsobem);
 5. obsahuje jméno pokerového profesionála nebo jakékoli jiné celebrity (pokud to také není vaše vlastní jméno či tato osoba není Správcem klubu nebo Členem vašeho Klubu);
 6. obsahuje některý zvláštní znak; nebo
 7. obsahuje jméno či propaguje služby konkurenta PokerStars.
3.6

Bez ohledu na výše uvedené články 3.4 a 3.5 projdou všechna jména Klubů a loga procesem kontroly a schválení od PokerStars. PokerStars si vyhrazuje právo, dle vlastního uvážení, kdykoli odmítnout jakékoli jméno Klubu, logo či obrázek bez nutnosti uvádět důvod odmítnutí.

3.7

Správce klubu se nesmí účastnit spamování ani jiných rušivých způsobů získávání Členů. Každý Správce klubu je výhradně zodpovědný za obsah e-mailů, které rozesílá.

3.8

Správci klubů nemají povolení požadovat po Členech klubů poplatky za vstup do Klubu.

4. POVINNOSTI ČLENA
4.1

Jako Člen souhlasíte, že:

 1. budete jednat odpovědně a v dobré víře jakožto Člen;
 2. budete jednat s ostatními Členy poctivě a s respektem;
 3. budete respektovat soukromí dalších členů a zpracovávat jejich osobní údaje v souladu s naší Ochranou soukromí a platnými zákony na ochranu osobních údajů;
 4. budete chránit váš Uživatelský účet a přístup k možnostem správy Klubu před neoprávněným používáním (důrazně doporučujeme používat RSA bezpečnostní token);
 5. jako první kontaktní místo pro všechny otázky, záležitostí a spory ve vztahu ke Klubu budete využívat Správce klubu;
 6. nás okamžitě informujete v případě podezření na jakýkoli podvod, chip-dumping, tajnou dohodu, praní špinavých peněz nebo jiné chování, které je trestné nebo námi zakázané (jak je uvedeno v této Smlouvě, Licenční smlouvě pro koncové uživatele nebo jinde na Stránkách či prostřednictvím Stránek), o kterém jste se dozvěděli ve vztahu k vašemu Klubu; a
 7. nebudete jednat způsobem, který by podle našeho názoru přinesl nebo mohl přinést PokerStars nebo některé ze společností z její skupiny špatnou pověst nebo by měl nepříznivý dopad na zájmy PokerStars či některou ze společností její skupiny.
4.2

Při vyzývání jiných osob k členství ve vašem Klubu jako Člen nesmíte využívat spamování ani jiné rušivé způsoby získávání Členů, včetně mimo jiné nevyžádané reklamy v jiných Klubech. Každý člen je výhradně zodpovědný za obsah e-mailů, které rozesílá.

5. PARTNEŘI
5.1

Pokud máte Smlouvu o partnerském programu, jste vázáni následujícími podmínkami a pravidly, které se týkají vašeho používání Home Games (termíny s velkým písmenem v tomto Článku 5 a nedefinované jinak v této Smlouvě mají význam, který je jim dán ve Smlouvě o partnerském programu):

5.2

Tímto získáváte právo dělat reklamu a propagovat Home Games umístěním Marketingových kódů a/nebo odkazů na své Webové stránky v souladu s nejaktuálnější verzí Smlouvy o partnerském programu. Jakýkoliv Klub, který vznikne jako výsledek vašeho nepovoleného marketingu nebo akce, PokerStars okamžitě uzavře.

5.3

Prostřednictvím e-mailové komunikace smíte zvát uživatele svých Webových stránek, aby se stali Správci klubu a do takového pozvání zahrnout své marketingové kódy a/nebo odkaz. Toto je VŠAK přísně zakázáno jakékoliv třetí straně, včetně mimo jiné uživatelům vašich Webových stránek i Správci klubů nebo Členům, kteří by zvali potencionální Členy do klubu prostřednictvím odkazů a/nebo Marketingových kódů, jenž na základě Smlouvy o partnerském programu patří vám.

5.4

Máte přísně zakázáno uvádět Marketingové kódy a/nebo odkazy, které vám byly přiděleny na základě Smlouvy o partnerském programu, v pozvání, které odešlete třetí straně, včetně mimo jiné uživatelům vašich Webových stránek, aby se stali Členy vámi založeného Klubu.

5.5

Nesmíte zvát třetí strany, mimo jiné uživatele vašich Webových stránek k Členství do Klubu přes odkaz a/nebo Marketingový kód, který jsme vám poskytli v rámci Smlouvy o partnerském programu.

5.6

Za používání Home Games nesmíte nabízet ani poskytovat (nebo prosazovat, aby třetí strana nabízela či poskytovala) žádnou odměnu v jakékoliv podobě (výslovnou ani naznačenou, finanční nebo jinou) prostřednictvím e-mailu, zveřejnění na webu ani přes jiná média (online či offline) žádné třetí straně, což platí i pro sdílení Provize, kterou jste dostali za používání Home Games podle podmínek této Smlouvy.

5.7

Nesmíte používat Home Games jakýmkoliv způsobem, který zneužívá tento produkt (včetně jeho použití za účelem navýšení Provize nebo Poplatků, které se vyplácí vám).

5.8

Pokud zjistíme, že jste porušili Článek 5 nebo vykonávali činnost, která by obcházela zákazy zde uvedené, vyhrazujeme si právo na základě vlastního rozhodnutí provést příslušné kroky, které uznáme za vhodné a které povedou k uzavření příslušného Klubu a/nebo ukončení Smlouvy o partnerském programu.

5.9

Vaše právo na použití Home Games dané v článku 5 může PokerStars odvolat na základě vlastního rozhodnutí a toto právo se zakládá na dalších podmínkách a/nebo omezeních, které může PokerStars čas od času stanovit na základě vlastního rozhodnutí, mimo jina například omezit počet nebo procento Členů z jakéhokoliv Klubu, kteří jsou s vámi prostřednictvím trackeru spojeni.

6. REKLAMA
6.1

Home Games nesmíte používat k propagování žádných služeb ani výrobků jiných stran s výjimkou PokerStars nebo společností ze skupiny (například odkazem na webové stránky třetích stran nebo zobrazením reklam třetích stran) či jakkoli vyzývat Členy ke hře online pokeru na stránkách konkurentů PokerStars.

6.2

Na našich Stránkách ani žádné její části nesmíte uvádět odkazy ani jiným způsobem odkazovat (včetně těch částí Stránek, které jsou spojené s vaším Klubem) na stránky třetích stran, které propagují konkurenci PokerStars, navrhují spojení, souhlas nebo potvrzení Klubu na straně PokerStars, nebo porušují podmínky této Smlouvy či Licenční smlouvy pro koncové uživatele.

6.3

Můžete odkazovat na Stránku z libovolných webových stránek, které vlastníte, nebo ve vámi odeslaných e-mailech za předpokladu, že (i) tak činíte způsobem, který je férový, právoplatný a nepoškozuje naši pověst či z ní netěží a zároveň (ii) nevytváříte dojem spojení s námi, našeho souhlasu či doporučení jakéhokoli rázu, v případech, kdy neexistují. Své právo odkazovat, které se řídí článkem 6.3, nesmíte sublicencovat, připsat ani jinak přenést dále. Vyhrazujeme si právo kdykoli odvolat vaše právo odkazovat.

7. FINANČNÍ ZISKY
7.1

Home Games jsou určeny čistě k vaší soukromé zábavě (ať už jste Správce klubu nebo jeho Člen) a v žádném případě nesmí být využívány k finančnímu obohacování nebo k zisku jiné finanční výhody pro vás ani pro kteréhokoliv uživatele Home Games. V souvislosti s Home Games je zakázáno mimo jiné následující:

 • založit si podmíněný účet nebo použít jinou metodu, schéma či systém, ať už online nebo offline, za účelem distribuovat prostředky osobě na základě výsledků v cash hrách nebo turnajích Home Games;
 • účtovat si nebo dostávat od Členů poplatek za vstup do Klubu; nebo
 • bez ohledu na články 6.1 a 6.2 získávat peníze nebo používat jiný způsob k získávání odměny za příjem z reklamy.
8. SOUKROMÍ A TOTOŽNOST
8.1

Berete na vědomí a akceptujete, že HG hry pravděpodobně zahrnují hráče, kteří se znají navzájem, a někteří nebo všichni z těchto hráčů mohou hrát Hry HG ze stejné geografické polohy. Přijetím této Smlouvy potvrzujete a souhlasíte, že vaše účast v Home Games je v souladu se zákony ve vaší soudní pravomoci.

8.2

Vaše Uživatelské ID u hráčského účtu PokerStars bude také vaším identifikátorem Správce klubu nebo Člena a bude zobrazeno Správci klubu a Členům v lobby Home Games, lobby Klubu a (pokud Správce klubu odsouhlasí zahrnutí do seznamů) ve veřejných seznamech Klubů. Z tohoto důvodu budou lidé, kteří vás znají z Home Games a/nebo vašeho Klubu, znát vaši totožnost i jako hráče na PokerStars podle Uživatelského ID. Pokud s tím nesouhlasíte, nemůžete se účastnit Home Games. Uživatelé nemají dovoleno mít více než jedno jedinečné uživatelské ID.

8.3

PokerStars může přezkoumat záznamy z chatu Klubu za jakýmkoliv účelem, včetně kontroly vašeho dodržování této Smlouvy a Licenční smlouvy pro koncové uživatele.

8.4

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, pokud máme podezření, že se účastníte podvodného jednání (jak je definováno v článku 10.1 níže). Při sdílení takovýchto informací však musíme jednat v souladu s Ochranou soukromí.

8.5

Souhlasíte s přijímáním e-mailů od nás v souvislosti s aktivitami Klubu, včetně programu Her HG, výsledků a žebříčků. Kdykoli se můžete odhlásit od přijímání takových e-mailů pro každý z Klubů. Upozorňujeme, že dokud se neodhlásíte z přijímání e-mailů u konkrétního Klubu, budete tyto e-maily dostávat i v případě, že jste se odhlásili od přijímání propagačních či jiných e-mailů ve vztahu ke Stránkám.

9. ÚDRŽBA SYSTÉMU
9.1

PokerStars může občas pozastavit Home Games z důvodu provádění nezbytné správy (nebo z jakéhokoli jiného důvodu uvedeného v Licenční smlouvě pro koncové uživatele). Pokud je to možné, upozorníme vás na toto pozastavení předem. V případě takového pozastavení může být nezbytné zrušit plánované Hry HG. Správce klubu nenese odpovědnost za tato pozastavení.

9.2

Pokud jste Členem, přijímáte, že pozastavení popsaná v článku 9.1 nejsou pod kontrolou Správce klubu. Máte-li i přesto jakékoli dotazy k pozastavení, obracejte se nejprve na Správce klubu.

9.3

Jste-li Správcem klubu, souhlasíte s přijetím prvotní zodpovědnosti za vyřizování dotazů Členů v souvislosti s pozastavením popsaným v článku 9.1.

9.4

V turnaji HG můžete kdykoliv zrušit registraci, nejpozději však 2 minuty před plánovaným zahájením. Pokud se nezapojíte do hry v odsouhlaseném HG turnaji bez včasného zrušení registrace, buy-in vám propadne a PokerStars vám za něj nedá náhradu.

10. PODVODNÉ CHOVÁNÍ
10.1

PokerStars vám povoluje užívání Home Games za předpokladu, že se nedopustíte podvodu či nečestnosti. Souhlasíte, že se nedopustíte či nebudete prosazovat, podněcovat, účastnit se či podporovat spáchání jakéhokoli podvodu nebo nečestnosti či jiného chování, které je nezákonné nebo námi zakázané (jak je uvedeno v této Smlouvě, Licenční smlouvě pro koncové uživatele, nebo jinde na stránkách) ve vztahu ke Klubu nebo používání Home Games („Podvodné chování“).

10.2

PokerStars přistupuje k podvodnému chování se vší závažností. Kromě jakýchkoli jiných oprávnění či opatření, která má PokerStars v souladu s touto Smlouvu, Licenční smlouvou pro koncové uživatele, ze zákona či jinak, může být Uživatel zapojený do Podvodného chování oznámen příslušným úřadům.

10.3

Správce klubu musí uvážlivě monitorovat aktivity jeho Klubu z pohledu Podvodného chování a hlásit Zákaznické podpoře PokerStars (homegames@pokerstars.cz) jakékoli informace či podezření na podvodné chování v souladu s ustanovením Článku 3.2 (j).

10.4

Bez omezení na ustanovení Článku 10.3 musí být každý člen informován o důkazech Podvodného chování ve vztahu ke klubu a musí nahlásit podpoře PokerStars (homegames@pokerstars.cz) jakékoli informace nebo podezření na podvodné chování v souvislosti s ustanovením Článku 4.1 (f).

11. POZASTAVENÍ A NESPLNĚNÍ ZÁVAZKU
11.1

V případě, kdy věříme, že jste mohli porušit jakékoli závazky z této smlouvy nebo Licenční smlouvy pro koncové uživatele, nebo i v jiných ospravedlnitelných případech, si PokerStars vyhrazuje právo (bez ohledu na svá jiná práva nebo prostředky vyplývající z této Smlouvy, Licenční smlouvy pro koncové uživatele, zákona či jinak) okamžitě:

 1. pozastavit či zabránit vašemu přístupu na Stránky nebo jejich kteroukoli část, včetně mimo jiné přístupu do kteréhokoli Klubu, jehož jste Členem, Správcem nebo do Home Games obecně;
 2. pozastavit nebo zrušit jakoukoli Hru HG nebo jakékoli jiné aktivity v souvislosti s klubem;
 3. pozastavit provoz Klubu; a/nebo
 4. uzavřít Klub.
11.2

Pokud zjistíme, že jste porušili ustanovení této Smlouvy nebo Licenční smlouvy pro koncové uživatele, PokerStars si vyhrazuje právo (bez ohledu na svá jiná práva nebo prostředky vyplývající z této Smlouvy, Licenční smlouvy pro koncové uživatele podle zákona či jinak) okamžitě:

 1. vypovědět tuto smouvu;
 2. pozastavit či zabránit vašemu přístupu na Stránky nebo jejich kteroukoli část, včetně mimo jiné přístupu do kteréhokoli Klubu, jehož jste Členem, Správcem nebo do Home Games obecně;
 3. pozastavit nebo zrušit jakoukoli Hru HG nebo jakékoli jiné aktivity v souvislosti s klubem;
 4. pozastavit fungování nebo Klub uzavřít trvale;
 5. zabavit všechny peníze na Uživatelském účtu;
 6. zrušit Uživatelský účet;
 7. podniknout právní kroky proti vám; a/nebo
 8. přijmout jakákoli jiná opatření, která PokerStars uzná za vhodné.
12. ZODPOVĚDNOST A NÁHRADA ŠKOD
12.1

Souhlasíte, že budete plně zajišťovat beztrestnost a hájit čest společnosti PokerStars, společností z její skupiny a jejich akcionářů, vedení a zaměstnanců proti všem stížnostem, požadavkům, závazkům, ztrátám, škodám, nákladům a výdajům, včetně zákonných poplatků a jakýchkoliv dalších poplatků, jakkoli vzniklých, které mohou být výsledkem:

 1. vašeho domnělého nebo skutečného porušení této Smlouvy jako celku nebo částečně,
 2. porušení nebo zasahování či domnělého porušení nebo zasahování do zákona či práv třetích stran vámi, v souvislosti s Home Games;
 3. jakékoli Podvodné chování nebo domnělé Podvodné chování, se kterým jste byli spojeni v souvislosti s Home Games; a
 4. používání Home Games vámi nebo používání třetí osobou, která vstoupila do Home Games s využitím vašich Přihlašovacích údajů, ať už s vaším svolením nebo bez něj.
12.2

Za žádných okolností, včetně možné nedbalosti, nebude společnost PokerStars zodpovědná za žádné speciální, náhodné, přímé, nepřímé nebo následné škody (včetně škody ze ztráty obchodního zisku, přerušení podnikání, ztráty obchodní informace, nebo jiné finanční ztráty) vyplývající z využívání (nebo zneužívání) služby, a to anii v případě, že společnost PokerStars měla předchozí povědomí o možnosti takové ztráty nebo takové ztráty byly rozumně předvídatelné.

12.3

Žádná ustanovení této Smlouvy nemohou omezovat odpovědnost stran za zranění osob nebo smrt zaviněnou jejich nedbalostí či za krádež nebo podvod těchto stran.

13. POŘADÍ
13.1

Pokud dojde v souvislosti s využíváním Home Games k rozporu mezi ustanoveními této smlouvy v Článku 6 a 7 a vaší Partnerské smlouvy, pak mají přednost ustanovení Partnerské smlouvy v rozsahu takového rozporu.

14. ZMĚNY
14.1

PokerStars si vyhrazuje právo na aktualizaci a modifikaci této Smlouvy nebo některé z jejích částí, kdykoliv bez nutnosti oznámení takové skutečnosti, a vy budete těmito změnami Smlouvy vázáni během 14 dnů od jejich zveřejnění na Stránkách. Proto vám doporučujeme navštěvovat Stránky pravidelně a kontrolovat v dané chvíli platná pravidla a podmínky obsažené ve Smlouvě. Vaše další využívání Stránek bude považováno za potvrzení souhlasu se všemi dodatky ke Smlouvě.

15. ROZHODUJÍCÍ PRÁVO
15.1

Tato smlouva a všechny záležitosti k ní se vztahující jsou řízeny a vytvořeny v souladu se zákony České republiky. Tímto neodvolatelně souhlasíte s tím, že s přihlédnutím k níže uvedenému má obvodní soud pro Prahu 1 v České republice výhradní soudní pravomoc v souvislosti s jakýmkoli nárokem, sporem, nebo neshodou týkající se této Smlouvy a jakoukoliv záležitostí z toho vyplývající, a neodvolatelně se zříkáte jakéhokoliv práva na protesty a námitky u těchto soudů, že žaloba byla podána nevhodnému tribunálu, nebo že tyto soudy nemají pravomoc. Nic v tomto ujednání nemůže omezit právo PokerStars na zahájení sporu proti vám u jakéhokoli jiného soudu v kompetentní soudní příslušnosti, stejně jako zahájení sporu v jedné či více soudních příslušnostech nebrání přenesení sporu do jiných soudních příslušností, ať souběžně či jinak, v rozsahu, jak to umožňují zákony dané soudní příslušnosti.

16. ODDĚLITELNOST
16.1

Pokud ustanovení této Smlouvy je nebo se stane nezákonným, neplatným nebo právně neúčinným v jakékoliv soudní příslušnosti, nebude to ovlivňovat platnost nebo právní účinnost jakéhokoliv jiného ustanovení této Smlouvy v této soudní příslušnosti nebo platnost a právní účinnost tohoto nebo jiného ustanovení Smlouvy v jiné soudní příslušnosti. Pokud je některé ustanovení neplatné, ale stalo by se platným, pokud by byla část ustanovení zrušena nebo změněna, bude takové ustanovení platné s takovou změnou, která je nutná k nabytí jeho platnosti.

17. POSTOUPENÍ
17.1

PokerStars si vyhrazuje právo postoupit tuto Smlouvu jako celek či po částech, a to kdykoli a bez předchozího upozornění, jiné společnosti. Vy žádná práva ani povinnosti z této smlouvy nikomu postoupit nemůžete.

18. RŮZNÉ
18.1

Zřekne-li se společnost PokerStars (ať už výslovně nebo konkludentně) svých práv týkajících se jakéhokoli porušení ustanovení této Smlouvy (včetně situace, kdy společnost PokerStars nedohlížela na striktní a doslovné dodržení a konání v souladu s kterýmkoli ustanovením této Smlouvy), nemůže to být v žádném případě považováno za vzdání se práv týkajících se následných porušení těchto ustanovení nebo jakéhokoli jiného ustanovení této Smlouvy.

18.2

S výjimkou společností ze skupiny PokerStars nemůže nic z této smlouvy zakládat nebo udělit jakákoli práva či jiné výhody ve prospěch žádných osob, které nejsou stranami této Smlouvy (včetně kteréhokoli Správce klubu nebo Člena vašeho Klubu mimo vás).

18.3

Nic z této smlouvy nezakládá nebo nemá cíl založit zaměstnanecký vztah, partnerství, zastoupení, svěřenectví, zmocnění nebo společný podnik mezi námi a vámi.

18.4

Tato smlouva a dokumenty v ní zmíněné vytvářejí celkový rámec dohody a smlouvy mezi námi a vámi ve vztahu k Home Games a nahrazují jakoukoli předcházející smlouvu, souhlas nebo ujednání mezi vámi a námi ve vztahu k Home Games.

18.5

Pro PokerStars musíte poskytovat úplné a pravdivé informace požadované touto společností v souvislosti s vaším používáním Home Games, a jste-li Správcem klubu, pak i používáním Home Games ze strany Členů vašeho klubu. Pro takové poskytnutí údajů za všech okolností platí pravidla Ochrany soukromí.

18.6

Česká verze této Smlouvy bude v případě neshody s jinými jazykovými mutacemi Smlouvy brána jako směrodatná.