Pravidla & Podmínky Home Games

POKERSTARS HOME GAMES - PRAVIDLA A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Tyto Podmínky a pravidla používání ("Smlouva") určují pravidla, za kterých můžete používat online pokerovou službu PokerStars nazvanou Home Games (“Home Games”). Tyto Podmínky a pravidla byste si měli celé přečíst ještě před použitím Home Games. Upozorňujeme, že tato Smlouva nastavuje právně závazný smluvní vztah mezi vámi a Rational Entertainment Enterprises Limited (nazývaná zde jako "PokerStars", "nám" nebo "my"). Vlastníme a provozujeme internetovou stránku, kterou naleznete na adrese www.pokerstars.cz ("Stránka"), kde máte k dispozici Home Games. Dále si spolu s Podmínkami a pravidly této Smlouvy přečtěte naši Uživatelskou smlouvu pro koncového uživateleOchranu soukromí, Pravidla pokeru, Podmínky a pravidla zpracovávání reálných peněz a směny měn a Podmínky a pravidla VIP Clubu, stejně jako další nařízení, podmínky a pravidla vztahující se k hrám a akcím dostupným Stránce, které na Stránce čas od času zveřejňujeme, společně s dalšími pravidly, na která vás můžeme občas upozorňovat. Pokud jste uzavřeli smlouvu o partnerském programu s PokerStars nebo jednou ze společností z naší skupiny, kde propagujete Stránku uživatelům svých webových stránek (“Partnerská smlouva”), je zde Partnerská smlouva také zahrnuta formou odkazu.

Upozorňujeme, že Home Games jsou vytvořeny, aby vám přinesly stejný pokerový zážitek, který byste prožili s vašimi přáteli doma. Z tohoto důvodu budete pravděpodobně hrát poker s lidmi, které znáte, z nichž někteří nebo všichni mohou hrát ze stejné geografické polohy. PokerStars nemůže prověřit zákonnost Home Games ve všech soudních pravomocích a je vaší odpovědností ujistit se, že vaše zákony umožňují hrát Home Games, než tak učiníte.

Upozorňujeme, že PokerStars nenese žádnou zodpovědnost ani nemá žádnou povinnost v souvislosti s chováním kteréhokoliv z uživatelů Home Games, který poruší podmínky a pravidla této Smlouvy nebo jiné podmínky či pravidla uvedená PokerStars v souvislosti s Home Games.

S ohledem na PokerStars, kteří vám umožňují použití Home Games, dáváte kliknutím na tlačítko „Souhlasím“, které je součástí procesu softwarové instalace, a používáním Home Games, souhlas s dodržováním podmínek a pravidel obsažených v této Smlouvě, mimo jiné s omezením zodpovědnosti uvedeným výše, Licenční smlouvou pro koncového uživatele, Ochranou soukromí, Pokerovými pravidly, Zpracováním transakcí reálných peněz a směnou měn a Podmínkami a pravidly VIP Clubu v souladu s ustanoveními výše a níže.

PokerStars Home Games vám nabízí příležitost pozvat přátele a blízké členy komunity k hraním domácích her bez ohledu na to, kde se zrovna nacházejí. Podstatou Home Games je, že si můžete vybrat, zda budou soutěžit v cash hrách nebo turnajích, napříč velkým množstvím pokerových variant, což vám přinese při hraní home games online s lidmi, které znáte, pohodlí, soutěživost i zábavu. Vaše používání Home Games by mělo být v souladu s podstatou Home Games. Údaje o hráčích, pořadí, klubové statistiky a mnohé další výsledky her (“Nástroje na data”) poskytujeme prostřednictvím Home Games, všechny s výhradním cílem zintenzivnit váš sociální zážitek a soutěživost mezi vašimi přáteli nebo blízkými členy komunity. Žádný z nástrojů na data ani informace získané takového Nástroje na data nesmí být použit nebo poskytnut správci klubu, členovi ani jiné třetí straně za účelem finančního obohacení. PokerStars si na základě vlastního uvážení vyhrazuje právo pro případ, že zjistí nebo bude mít podezření na zneužití podstaty Home Games, nebo že některý z Nástrojů na data či informace získané z Nástroje na data používáte nebo jste použili k finančnímu obohacení, pozastavit vaši možnost používat Home Games a/nebo kdykoliv uzavřít související Klub.

1. Definice a interpretace

 1. Pravidla uvedená v Licenční smlouvě pro koncového uživatele mají stejný význam i v této Smlouvě.

 2. Následující slova a výrazy používané v této Smlouvě mají tento význam (pokud kontext jasně nevyžaduje jinak):

  1. Administrátorem” se míní Správce klubu nebo Člen, kterému byla poskytnuta možnost zřizovat a rušit hry HG, nastavovat parametry HG her, určovat startovní časy HG her a jinak jednat v administrativním postavení ve vztahu k HG hrám;
  2. Klubem” se míní pokerový klub založený uživatelem přes Home Games;
  3. Správcem klubu” se míní uživatel, který založil Klub;
  4. Hrou HG” se míní hra v online pokeru přes Home Games;
  5. HG turnajem” se míní HG hra, která je turnajem; a
  6. Členem” se míní uživatel, který je členem klubu, ale není správcem klubu.
 3. Pro potřeby Licenční smlouvy pro koncové uživatele:

  1. vy jste Uživatel;
  2. Home Games je Hra;
  3. software vyvinutý PokerStars ve vztahu k Home Games představuje část Softwaru;
  4. slovní a grafické označení pro “HOME GAMES” jsou obchodními známkami; a
  5. a veškeré přihlašovací údaje spojené s Home Games, včetně čísel účtu, Klubu a Uživatelských ID, zvacích kódů klubu i Home Games hesel jsou Přihlašovacími údaji.
 4. Fráze začínající termíny “zahrnující”, “zahrnuje”, “včetně” nebo “například” znamenají “včetně mimo jiné” a nemohou omezovat význam slov předcházejících těmto termínům.

 5. Slova označující jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak. Slova označující jedno z pohlaví se vztahují na obě pohlaví.

 6. Odkazy na “Článek” jsou odkazy na články této Smlouvy.

2. Pravomoc

 1. PokerStars si vyhrazuje pravomoc nad:

  1. otevíráním, provozováním a uzavíráním Klubů;
  2. udělení, udržování nebo odnětí práv Správce klubu;
  3. udělení, udržování nebo odnětí práv Člena; a
  4. udělení, udržování nebo odnětí práv Administrátora;
 2. Rozhodnutí vedení PokerStars s ohledem na jakýkoliv aspekt týkající se Klubu, využití Home Games (včetně vašeho Klubu a členských práv), je konečné a není možné se proti němu žádným způsobem odvolat.

3. POVINNOSTI SPRÁVCE KLUBU

 1. Pokud jste Správcem klubu, musíte si přečíst a dodržovat všechna vysvětlení, pokyny a návody ohledně Home Games, která čas od času zveřejňujeme na Stránce.

 2. Správci klubů jsou "zástupci" PokerStars a musí přinášet nejlepší obraz PokerStars a Home Games, jak pro Členy, tak i pro veřejnost obecně. Nesmíte jednat způsobem, který by podle našeho názoru přinesl nebo by mohl přinést PokerStars nebo některé ze společností z její skupiny špatnou pověst nebo má nepříznivý dopad na PokerStars či některou ze společností její skupiny.

 3. Navíc, jako správce klubu souhlasíte, že budete:

  1. spravovat Klub odpovědně a v dobré víře;
  2. bez omezení vašich závazků vyplývajících z Licenční smlouvy pro koncové uživatele chránit svůj Uživatelský účet a přístup k možnostem správy Klubu před neoprávněným používáním (důrazně doporučujeme používat RSA bezpečnostní token);
  3. poskytovat jako první podporu Členům v záležitostech týkajících se klubu (vyjma sporů mezi Členy) a využívat veškerou rozumnou snahu k řešení takových záležitostí ( v případě nutnosti s asistencí týmu podpory PokerStars);
  4. prvním kontaktním místem pro všechny spory mezi Členy vztahující se k vašemu klubu a užijete veškerou rozumnou snahu k řešení těchto sporů bez pomoci PokerStars;
  5. jednat se Členy poctivě a s respektem;
  6. respektovat soukromí Členů a s jejich osobními údaji nakládat pouze v souladu se zákony o ochraně osobních údajů Malty a České republiky, jak je stanoveno v našich pravidlech Ochrany soukromí;
  7. užívat nástroje k zablokování Člena s rozvahou a blokovat Členy jen po patřičném uvážení a ve prospěch Klubu;
  8. nominovat jednoho z Členů klubu, pro každý Klub jehož jste Správcem, jako svého nástupce pro případ, kdy opustíte Klub nebo z jiného důvodu přijdete o možnost vykonávat své povinnosti Správce klubu;
  9. nás okamžitě informovat v případě zjištění nebo podezření na podvod, chip-dumping, tajné dohody, praní špinavých peněz nebo jiného chování, které je trestné nebo námi zakázané (jak je uvedeno v této Smlouvě, Licenční smlouvě pro koncové uživatele nebo jinde na Stránce či prostřednictvím Stránky), o kterých jste se dozvěděli v souvislosti s vaším Klubem; a
  10. jednat v souladu se všemi rozumnými doporučeními, které obdržíte od PokerStars v souvislosti s vašim Klubem i používáním Home Games vámi a (v rozsahu, který máte pod kontrolou) vašimi Členy.
 4. Při zakládání Klubu musíte jako Správce klubu zvolit jméno Klubu a jeho logo. Jakmile ho schválíme, nelze jméno Klubu změnit, pokud to není následně vyžadováno po zjištění skutečnosti, že jméno je v rozporu s článkem 3.5.

 5. Navíc k ustanovení článku 3.4. nesmí Správce klubu zvolit jméno Klubu, logo nebo obrázek, který:

  1. je útočný, protiprávní, obscénní, nemravný, hanlivý, pornografický, urážlivý, pomlouvačný, výhružný, podněcuje rasovou nebo náboženskou nesnášenlivost;
  2. zasahuje do duševních práv nebo jiných práv PokerStars či jiné třetí strany nebo je v rozporu s jakýmkoli zákonem;
  3. obsahuje jakoukoli formu URL;
  4. zahrnuje ID jiného Uživatele [hanlivým způsobem];
  5. obsahuje jméno pokerového profesionála nebo jakékoli jiné celebrity (pokud to také není vaše vlastní jméno či tato osoba není Správcem klubu nebo Členem vašeho Klubu);
  6. obsahuje některý zvláštní znak; nebo
  7. obsahuje jméno či propaguje služby konkurenta PokerStars.
 6. Bez ohledu na výše uvedené články 3.4 a 3.5 projdou všechny jména Klubů a loga procesem kontroly a schválení od PokerStars. PokerStars si vyhrazuje právo, dle vlastního uvážení, kdykoli odmítnout jakékoli jméno Klubu, logo či obrázek bez nutnosti uvádět důvod odmítnutí.

 7. Správce klubu se nesmí účastnit spamování nebo jiných neodbytných způsobů získávání Členů. Každý Správce klubu je výhradně zodpovědný za obsah emailů, které rozesílá.

 8. Správci klubů nemají povolení požadovat po Členech klubů poplatky za vstup do Klubu.

4. POVINNOSTI ČLENA

 1. Jako Člen souhlasíte, že:

  1. budete jednat odpovědně a v dobré víře jakožto Člen;
  2. budete jednat s ostatními Členy poctivě a s respektem;
  3. respektovat soukromí ostatních Členů a s jejich osobními údaji nakládat pouze v souladu se zákony o ochraně osobních údajů Malty a České republiky, jak je stanoveno v našich pravidlech Ochrany soukromí;
  4. chránit váš Uživatelský účet a přístup k možnostem správy Klubu před neoprávněným používáním (důrazně doporučujeme používat RSA bezpečnostní token);
  5. jako první kontaktní místo pro všechny otázky, záležitostí a spory ve vztahu ke Klubu budete využívat Správce klubu;
  6. nás okamžitě informujete v případě podezření jakéhokoli podvodu, chip-dumpingu, tajných dohod, praní špinavých peněz nebo jiného chování, který je trestné nebo námi zakázané (jak je uvedeno v této Smlouvě, Licenční smlouvě pro koncové uživatele nebo jinde na Stránce či prostřednictvím Stránky), o kterých jste se dozvěděli ve vztahu k vašemu Klubu; a
  7. nebudete jednat způsobem, který podle našeho názoru přináší nebo by mohl přinést PokerStars nebo některé ze společností z její skupiny špatnou pověst nebo má nepříznivý dopad na zájmy PokerStars či některou ze společností její skupiny.
 2. Do té míry, že vyzvete jiné osoby k členství ve vašem Klubu, se jako Člen nesmíte zapojit do spamování nebo jiných neodbytných způsobů získávání Členů, mimo jiné do poskytování nevyžádané reklamy v jiných Klubech. Každý člen je výhradně zodpovědný za obsah emailů, které rozesílá.

5. PARTNEŘI

 1. Pokud máte Smlouvu o partnerském programu, jste vázáni následujícími podmínkami a pravidly, které se týkají vašeho používání Home Games (podmínky v tomto Článku 5 a nejinak definované v této Smlouvě mají význam, který je jim dán ve Smlouvě o partnerském programu):

 2. Tímto způsobem máte právo dělat reklamu a propagovat Home Games umístěním Marketingových kódů a/nebo odkazů na své Webové stránky s ohledem na nejaktuálnější verzi Smlouvy o partnerském programu. Jakýkoliv Klub, který vznikne jako výsledek vašeho neověřeného marketingu nebo akce, PokerStars okamžitě uzavře.

 3. Prostřednictvím emailové komunikace smíte zvát uživatele svých Webových stránek, aby se stali Správci klubu a do takového pozvání zahrnout své marketingové kódy a/nebo odkaz. Toto je VŠAK přísně zakázáno jakékoliv třetí straně, mimo jiné uživatelům vašich Webových stránek i Správci klubů nebo Členům, kteří by zvali potencionální Členy do klubu prostřednictvím odkazů a/nebo Marketingových kódů, jenž na základě Smlouvy o partnerském programu patří vám.

 4. Máte přísně zakázáno uvádět Marketingové kódy a/nebo odkazy, které vám byly přiděleny na základě Smlouvy o partnerském programu, v pozvání, které odešlete třetí straně mimo jiné uživatelům vašich Webových stránek, aby se stali Členy vámi založeného Klubu.

 5. Nesmíte zvát třetí strany, mimo jiné uživatele vašich Webových stránek k Členství do Klubu přes odkaz a/nebo Marketingový kód, který jsme vám poskytli v rámci Smlouvy o partnerském programu.

 6. Za používání Home Games nesmíte žádné třetí straně prostřednictvím používání Home Games, včetně sdílení Provize, kterou jste dostali za používání Home Games podle podmínek této Smlouvy, nabízet ani poskytovat (nebo prosazovat, aby třetí strana nabízela či poskytovala) jakoukoliv odměnu v jakékoliv podobě (výslovnou nebo naznačenou, finanční nebo jinou) prostřednictvím emailu, zveřejnění na webu nebo přes jiná média (online či offline).

 7. Nesmíte používat Home Games jakýmkoliv způsobem, který zneužívá tento produkt (včetně jeho použití za účelem navýšení Provize nebo Poplatků, které se vyplácí vám).

 8. Pokud zjistíme, že jste porušili Článek 5 nebo vykonávali činnost, která by obcházela zákazy zde uvedené, si vyhrazujeme právo na základě vlastního rozhodnutí provést příslušné kroky, které my uznáme za vhodné, a které povedou k uzavření příslušného Klubu a/nebo ukončení Smlouvy o partnerském programu.

 9. Vaše právo k použití Home Games dané v sekci 5 může PokerStars odvolat na základě vlastního rozhodnutí a toto právo se zakládá na dalších podmínkách a/nebo omezeních, které může PokerStars čas od času stanovit na základě vlastního rozhodnutí, jako například ale nejen to omezit počet nebo procento Členů z jakéhokoliv Klubu, kteří jsou s vámi prostřednictvím trackeru spojeni.

6. REKLAMA

 1. Home Games nesmíte používat k propagování žádných služeb nebo výrobků jiných stran s výjimkou PokerStars nebo společností z její skupiny (například odkazem na webové stránky třetích stran nebo zobrazením reklam třetích stran) či jakkoli vyzývat Členy ke hře online pokeru na stránkách konkurentů PokerStars.

 2. Na naší Stránce ani žádné její části nesmíte uvádět odkazy nebo jiným způsobem odkazovat (včetně těch částí Stránky, které jsou spojené s vaším Klubem) na stránky třetích stran, které propagují konkurenci PokerStars, navrhují spojení, souhlas nebo potvrzení Klubu na straně PokerStars, nebo porušují podmínky této Smlouvy či Licenční smlouvy pro koncového uživatele.

 3. Můžete odkazovat na Stránku z libovolných webových stránek, které vlastníte, nebo do vámi odeslaných emailů, za předpokladu, že (i) tak činíte způsobem, který je jasný, právoplatný a nepoškozuje naši pověst či z ní netěží a zároveň (ii) nevytváříte dojem spojení s námi, našeho souhlasu či doporučení jakéhokoli rázu, v případech, kdy neexistují. Své právo odkazovat, které se řídí článkem 6.3, nesmíte sublicencovat, připsat či jinak přenést dále. Vyhrazujeme si právo kdykoli odvolat vaše právo odkazovat.

7. FINANČNÍ ZISKY

 1. Home Games jsou určeny čistě k vaší soukromé zábavě (ať už jste Správce klubu nebo jeho Člen) a v žádném případě nesmí být využívány k finančnímu obohacování nebo k zisku jiné finanční výhody pro vás nebo pro kteréhokoliv uživatele Home Games. V souvislosti s Home Games je zakázáno mimo jiné následující:

  • založit si podmíněný účet nebo použít jinou metodu, schéma či systém, ať už online nebo offline, za účelem distribuovat prostředky osobě na základě výsledků v cash hrách nebo turnajích Home Games;
  • účtovat si nebo dostávat od Členů poplatek za vstup do Klubu; nebo
  • bez ohledu na články 6.1 a 6.2 získávat peníze nebo používat jiný způsob k získávání odměny za příjem z reklamy.

8. SOUKROMÍ A TOTOŽNOST

 1. Berete na vědomí a akceptujete, že HG hry pravděpodobně zahrnují hráče, kteří se znají navzájem, a někteří nebo všichni z těchto hráčů mohou hrát Hry HG ze stejné geografické polohy. Přijetím této Smlouvy potvrzujete a souhlasíte, že vaše účast v Home Games je v souladu se zákony ve vaší soudní pravomoci.

 2. Vaše Uživatelské ID u hráčského účtu PokerStars bude také vaším identifikátorem Správce klubu nebo Člena a bude zobrazeno Správci klubu a Členům v lobby Home Games, lobby Klubu a (pokud Správce klubu odsouhlasí zahrnutí do seznamů) ve veřejných seznamech Klubů. Z tohoto důvodu budou lidé, kteří vás znají z Home Games a/nebo vašeho Klubu, znát vaši totožnost i jako hráče na PokerStars podle Uživatelského ID. Pokud s tím nesouhlasíte, nemůžete se účastnit Home Games. Uživatelé nemají dovoleno mít více než jedno jedinečné uživatelské ID.

 3. PokerStars může přezkoumat záznamy z chatu Klubu za jakýmkoliv účelem, včetně kontroly vašeho dodržování této Smlouvy a Licenční smlouvy pro koncové uživatele.

 4. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, pokud máme podezření, že se účastníte podvodného jednání (jak je definováno v článku 10.1 níže). Při sdílení takovýchto informací však musíme jednat v souladu s Ochranou soukromí.

 5. Souhlasíte s přijímáním emailů od nás v souvislosti s aktivitami Klubu, včetně programu Her HG, výsledků a žebříčků. Kdykoli se můžete odhlásit od přijímání takových emailů pro každý z Klubů. Upozorňujeme, že dokud se neodhlásíte z přijímání emailů u konkrétního Klubu, budete tyto maily dostávat i v případě, že jste se odhlásili od přijímání propagačních či jiných emailů ve vztahu ke Stránkám.

9. HLASOVÝ CHAT

 1. Na základě vlastního rozhodnutí může Správce klubu pro svůj Klub spustit hlasový chat během HG Games pod podmínkou, že dodrží podmínky této Smlouvy.

 2. Souhlasíte, že PokerStars nebude aktivně monitorovat hlasový chat mezi Uživateli Home Games a vy si volíte spuštění hlasového chatu na stolech HG Games na vaše vlastní riziko.

 3. Použití hlasového chatu k záludnému nebo útočnému chování, mimo jiné k tajné domluvě, podvodu, spamování a/nebo obtěžování, je přísně zakázáno.

 4. Použití hlasového chatu k propagaci konkurence PokerStars nebo k jinému komerčnímu použití, které není podmíněno předchozím souhlasem PokerStars, je přísně zakázáno.

 5. Jakékoliv porušení těchto pravidel musí být okamžitě nahlášeno Zákaznické podpoře PokerStars (homegames@pokerstars.cz).

 6. Pokud PokerStars zjistí, že Člen, Správce klubu nebo Klub porušuje pravidla uvedená v tomto článku 8 týkající se hlasového chatu, vyhrazuje si PokerStars právo zablokovat danému Členovi, Správci klubu nebo Klubu hlasový chat a/nebo provést další opatření (včetně některých nebo všech kroků uvedených v článku 11 níže).

10. ÚDRŽBA SYSTÉMU

 1. PokerStars může občas pozastavit Home Games z důvodu provádění nezbytné správy (nebo z jakéhokoli jiného důvodu uvedeného v Licenční smlouvě pro koncové uživatele). Pokud je to možné, upozorníme vás na toto pozastavení. V případě takového pozastavení může být nezbytné zrušit plánované Hry HG. Správce klubu nenese odpovědnost za tato pozastavení.

 2. Pokud jste Členem, přijímáte, že pozastavení popsaná v článku 10.1 nejsou pod kontrolou Správce klubu. Máte-li i přesto jakékoli dotazy k pozastavení, obracejte se nejprve na Správce klubu.

 3. Jste-li Správcem klubu, souhlasíte s přijetím prvotní zodpovědnosti za vyřizování dotazů Členů v souvislosti s pozastavením popsaným v článku 10.1.

 4. V turnaji HG můžete kdykoliv zrušit registraci, nejpozději však 2 minuty před plánovaným zahájením. Pokud se nezapojíte do hry v odsouhlaseném HG turnaji bez včasného zrušení registrace, buy-in vám propadne a PokerStars vám za něj nedá náhradu.

11. PODVODNÉ CHOVÁNÍ

 1. PokerStars vám povoluje užívání Home Games za předpokladu, že se nedopustíte podvodu či nečestnosti. Souhlasíte, že se nedopustíte či nebudete zabývat, podněcovat, účastnit se či podporovat spáchání jakéhokoli podvodu nebo nečestnosti či jiného chování, které je nezákonné nebo námi zakázané (jak je uvedeno v této Smlouvě, Licenční smlouvě pro koncové uživatele, nebo jinde na stránkách) ve vztahu ke Klubu nebo používání Home Games (“Podvodné chování”).

 2. PokerStars přistupuje k podvodnému chování se vší závažností. Kromě jakýchkoli jiných oprávnění či opatření, která má PokerStars v souladu s touto Smlouvu, Licenční smlouvou pro koncové uživatele, ze zákona či jinak, může být Uživatel zapojený do Podvodného chování oznámen příslušným úřadům.

 3. Správce klubu musí uvážlivě monitorovat aktivity jeho Klubu z pohledu Podvodného chování a hlásit Zákaznické podpoře PokerStars (homegames@pokerstars.cz) jakékoli informace či podezření na podvodné chování v souladu s ustanovením Článku 3.2(j).

 4. Bez omezení na ustanovení Článku 11.3 musí být každý člen informován o důkazech Podvodného chování ve vztahu ke klubu a musí nahlásit podpoře PokerStars (homegames@pokerstars.cz) jakékoli informace nebo podezření na podvodné chování v souvislosti s ustanovením Článku 4.1 (f).

12. POZASTAVENÍ A NESPLNĚNÍ ZÁVAZKU

 1. V případě, kdy věříme, že jste mohli porušit jakékoli závazky z této smlouvy, Licenční smlouvy pro koncové uživatele či z jakéhokoli jiného ospravedlnitelného důvodu, si PokerStars vyhrazuje právo (bez ohledu na svá jiná práva nebo prostředky vyplývající z této Smlouvy, Licenční smlouva pro koncové uživatele, zákona či jinak) okamžitě:

  1. pozastavit či zabránit vašemu přístupu na Stránky nebo jejich kteroukoli část, včetně, bez omezení na, přístupu do kteréhokoli Klubu, jehož jste Členem, Správcem nebo do Home Games obecně;
  2. pozastavit nebo zrušit jakoukoli Hru HG nebo jakékoli jiné aktivity v souvislosti s klubem;
  3. pozastavit provoz Klubu; a/nebo
  4. uzavřít Klub.
 2. Pokud zjistíme, že jste porušili ustanovení této Smlouvy nebo Licenční smlouvy pro koncové uživatele, PokerStars si vyhrazuje právo (bez ohledu na svá jiná práva nebo prostředky vyplývající z této Smlouvy, Licenční smlouvy pro koncové uživatele podle zákona či jinak) okamžitě:

  1. vypovědět tuto smouvu;
  2. pozastavit či zabránit vašemu přístupu na Stránky nebo jejich kteroukoli část, včetně, bez omezení na, přístupu do kteréhokoli Klubu, jehož jste Členem, Správcem nebo do Home Games obecně;
  3. pozastavit nebo zrušit jakoukoli Hru HG nebo jakékoli jiné aktivity v souvislosti s klubem;
  4. pozastavit fungování nebo Klub uzavřít trvale;
  5. zabavit všechny peníze na Uživatelském účtu;
  6. zrušit Uživatelský účet;
  7. podniknout právní kroky proti vám; a/nebo
  8. přijmout jakákoli jiná opatření, která PokerStars uzná za vhodné.

13. ZODPOVĚDNOST A NÁHRADA ŠKOD

 1. Souhlasíte, že budete plně zajišťovat beztrestnost a hájit čest PokerStars a jeho podílníků, vedení a zaměstnanců proti všem stížnostem, požadavkům, závazkům, ztrátám, škodám, nákladům a výdajům, včetně zákonných poplatků a jakýchkoliv dalších poplatků, jakkoli vzniklých, které mohou být výsledkem:

  1. vašeho domnělého nebo skutečného porušení této Smlouvy jako celku nebo částečně,
  2. porušení nebo zasahování či domnělého porušení nebo zasahování do zákona či práv třetích stran vámi, v souvislosti s Home Games;
  3. jakékoli Podvodné chování nebo domnělé Podvodné chování, se kterým jste byli spojeni v souvislosti s Home Games; a
  4. používání Home Games vámi nebo používání třetí osobou, která vstoupila do Home Games s využitím vašich Přihlašovacích údajů, ať už s vašim svolením nebo bez něj.
 2. Za žádných okolností, včetně možné nedbalosti, nebude PokerStars zodpovědná za žádné speciální, náhodné, přímé, nepřímé nebo následné škody (včetně, ne však pouze, škody ze ztráty obchodního zisku, přerušení podnikání, ztráty obchodní informace, nebo jiné finanční ztráty) vyplývající z využívání (nebo zneužívání) služby i v případě, že PokerStars měla předchozí povědomí o možnosti takové ztráty nebo takové ztráty byly rozumně předvídatelné.

 3. Žádná ustanovení této Smlouvy nemohou omezovat odpovědnost stran za zranění osob nebo smrt zaviněnou jejich nedbalostí či za krádež nebo podvod těchto stran.

14. POŘADÍ

 1. Pokud dojde v souvislosti s využíváním Home Games k rozporu mezi ustanoveními této smlouvy v Článku 6 a 7 a vaší Partnerské smlouvy, pak mají přednost ustanovení Partnerské smlouvy v rozsahu takového rozporu.

15. ZMĚNY

 1. PokerStars si vyhrazuje právo na aktualizaci a modifikaci této Smlouvy nebo některé z jejích částí, kdykoliv bez nutnosti oznámení takové skutečnosti, a vy budete těmito změnami Smlouvy vázáni během 14 dnů od jejich zveřejnění na Stránce. Proto vám doporučujeme navštěvovat Stránky pravidelně a kontrolovat v dané chvíli platná pravidla a podmínky obsažené ve Smlouvě. Vaše přetrvávající využívání Stránek bude považováno za potvrzení souhlasu se všemi dodatky ke Smlouvě.

16. ROZHODUJÍCÍ PRÁVO

 1. Tato smlouva a všechny záležitosti k ní se vztahující jsou řízeny a vytvořeny v souladu se zákony České republiky. Tímto neodvolatelně souhlasíte s tím, že s přihlédnutím k níže uvedenému má obvodní soud pro Prahu 1 v České republice výhradní soudní pravomoc v souvislosti s jakýmkoli nárokem, sporem, nebo neshodou týkající se této Smlouvy a jakoukoliv záležitostí z toho vyplývající, a neodvolatelně se zříkáte jakéhokoliv práva na protesty a námitky u těchto soudů, že žaloba byla podána nevhodnému tribunálu, nebo že tyto soudy nemají pravomoc. Nic v tomto ujednání nemůže omezit právo PokerStars na zahájení sporu proti vám u jakéhokoli jiného soudu v kompetentní soudní příslušnosti, stejně jako zahájení sporu v jedné či více soudních příslušnostech nebrání přenesení sporu do jiných soudních příslušností, ať souběžně či jinak, v rozsahu, jak to umožňují zákony té příslušné soudní příslušnosti.

17. ODDĚLITELNOST

 1. Pokud ustanovení této Smlouvy je, nebo se stane nezákonným, neplatným nebo právně neúčinným v jakékoliv soudní příslušnosti, nebude to ovlivňovat platnost nebo právní účinnost této soudní příslušnosti v jakémkoliv jiném ustanovení této Smlouvy nebo platnost a právní účinnost v jiné soudní příslušnosti tohoto nebo jiného ustanovení Smlouvy. Pokud je některé ustanovení neplatné, ale stalo by se platným, pokud by byla část ustanovení zrušena nebo změněna, mělo by takové ustanovení být uplatněno s takovou změnou, která je nutná k nabytí jeho platnosti.

18. POSTOUPENÍ

 1. PokerStars si vyhrazuje právo postoupit tuto Smlouvu jako celek či po částech, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. Vy nesmíte postoupit jakákoli práva či povinnosti z této smlouvy.

19. RŮZNÉ

 1. Žádné vzdání se nároků (vyjádřené nebo konkludentní) ze strany PokerStars z důvodu jakéhokoli porušení ustanovení této Smlouvy (včetně zanedbání PokerStars požadovat striktní a doslovné dodržení a konání v souladu s kterýmkoli ustanovením této Smlouvy) nemůže být v žádném případě považováno za vzdání se nároků vyplývajících z následného porušení těchto ustanovení nebo jakéhokoli jiného ustanovení této Smlouvy.

 2. S výjimkou společností ze skupiny PokerStars nemůže nic z této smlouvy zakládat nebo udělit jakákoli práva či jiné výhody ve prospěch žádných osob, které nejsou stranami této Smlouvy (včetně kteréhokoli Správce klubu nebo Člena vašeho Klubu mimo vás).

 3. Nic z této smlouvy nezakládá nebo nemá cíl založit zaměstnanecký vztah, partnerství, zastoupení, svěřenectví, zmocnění nebo společný podnik mezi námi a vámi.

 4. Tato smlouva a dokumenty v ní zmíněné vytvářejí celkový rámec dohody a smlouvy mezi námi a vámi ve vztahu k Home Games a nahrazují jakoukoli předcházející smlouvu, souhlas nebo ujednání mezi vámi a námi ve vztahu k Home Games.

 5. Musíte poskytovat úplné a pravdivé informace s důrazem na všechny detaily a informace požadované PokerStars v souvislosti s používáním Home Games, a pokud jste Správcem klubu, používáním Home Games Členy vašeho klubu, za všech okolností v souladu s pravidly Ochrany soukromí.

 6. V případě jakéhokoli rozporu mezi překladem této Smlouvy a její anglickou verzí mají vždy přednost ustanovení anglické verze této Smlouvy.

Jak hrát poker

How to Play Poker

V sekci Jak hrát na PokerStars naleznete pravidla pokeru, tipy pro začátečníky i pokročilé herní strategie.

Hraní o reálné peníze

Chip Stack

Uskutečněte svůj první vklad reálných peněz a začněte hrát na PokerStars. Vklady jsou rychlé a bezpečné.

Zákaznická podpora

Support

Tým zákaznické podpory je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aby zodpověděl dotazy, které jste nenašli v sekci FAQ.