DLOUHODOBÉ HRANÍ HER MŮŽE BÝT ŠKODLIVÉ.
pokercasino

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA KASINOVÝCH AKCÍ

Níže naleznete všeobecné podmínky a pravidla („Pravidla“) platná pro všechny nabídky, výherní akce a soutěže (dohromady nazývané „Akce“), které jsou inzerovány nebo jsou přístupné na internetové stránce s adresou onlinecasino.pokerstars.cz („Síť“) a/nebo přes software GUI („Klient”). Každou Akci organizuje společnost TSG Interactive Plc („my“/„nám“/„náš“/„naše společnost“), která vlastní a provozuje Síť. Je-li použit pojem „Skupina“ a umožňuje-li to kontext, myslí se jím společnost TSG Interactive Plc spolu s dceřinými společnostmi a holdingovými společnostmi TSG Interactive Plc a dceřinými společnostmi těchto holdingových společností a dále také společnosti spojené se skupinou společností známých jako „Stars Group“.

Pro účast v kterékoliv Akci se tímto každý účastník („Účastník“/„vy“) zavazuje dodržovat následující: (i) tato Pravidla, (ii) licenční smlouvu pro koncové uživatele zahrnující použití Sítě („EULA“), (iii) pravidla turnajů, jimiž se řídí účast v libovolném turnaji na Síti („Pravidla turnajů“), a (iv) jakákoliv zvláštní pravidla a podmínky vztahující se ke konkrétní Akci, které mohou být uvedeny na Síti („Speciální pravidla“).

1. Způsobilost

1.1 K účasti v jakékoli Akci musíte: (a) pobývat a hrát v jurisdikci, ve které zákony dovolují hraní na Síti i účast v Akci, a (b) být starší 18 (osmnácti) let nebo splňovat hranici právní plnoletosti podle jurisdikce, v níž pobýváte (platí vždy to vyšší číslo).

1.2 Každý Účastník Akce musí být stejnou osobou, jejíž jméno nese Hráčský účet („Účet Stars“) registrovaný do Akce na naší Síti (za předpokladu, že účet Stars je nutný v souladu se Speciálními pravidly). Účastí v Akci nám potvrzujete, že vaše jméno, adresa a osobní údaje registrované a uvedené u vašeho účtu Stars jsou správné a aktuální. Pokud nejste na vyžádání schopni předložit platný důkaz o svém jméně, adrese nebo jiných osobních údajích k naší spokojenosti, budete automaticky vyloučeni nebo diskvalifikováni z Akce a mohou vám být odebrány výhody, odměny nebo prostředky, které jste v ní získali.

1.3 Zaměstnanci a příbuzní zaměstnanců Skupiny a osoby, které mají nějaké spojení nebo vztah ke Skupině, se Akce nesmí účastnit. Pro tyto účely se pod pojmem „příbuzní“ kromě jiného rozumí manžel(ka), partner(ka), rodiče, sestřenice/bratranec, děti a sourozenci. Pojem „známí“ zahrnuje kromě jiného i spolubydlící nebo spolunájemníky zaměstnanců.

1.4 Pokud mají osoby v určité jurisdikci zakázáno účastnit se jakékoliv Akce nebo pokud Akce platí jen pro určitou jurisdikci, bude tato informace upřesněna ve Speciálních pravidlech.

2. Chování Účastníků

2.1 Pokud kterýkoliv z Účastníků poruší tato Pravidla, pravidla licence EULA, Pravidla turnaje nebo Speciální pravidla nebo zjistíme či nabudeme důvodného podezření, že ve vztahu k Akci jednal podvodně nebo nečestně, máme právo Účastníka (i) vyloučit nebo diskvalifikovat z Akce; a (ii) Účastníka vyloučit z budoucích Akcí. Rozhodnutí o tom, jaké aktivity a chování představují porušení Speciálních pravidel nebo co se považuje za podvodné či nečestné chování Účastníka během konání Akce, je závislé jen na našem vlastním uvážení.

2.4 Upozorňujeme hráče, že umisťování „bezpečných“ sázek za účelem splnění Kasinové výzvy bude mít za následek vyřazení hráče z Akce. Mezi bezpečné sázky mimo jiné patří sázení na černou/červenou při ruletě. Upozorňujeme, že pokud stůl rulety, včetně stolu rulety se živým dealerem, pokryjete z 65 % nebo více, vynese tato sázka 0 bodů za odměnu (nebo aktivačních bodů). To platí i pro sázky umístěné na obou stranách baccaratu, včetně živého baccaratu, živé hry Football Studio nebo živé hry Dragon Tiger (jsou-li u vás dostupné). Všechny hry ověří náš management a jeho rozhodnutí bude konečné.

2.3 Naše předpisy netolerují žádnou činnost, jejímž účelem je dostat z Akce garantovaný zisk bez ohledu na její výsledek (ať už tuto činnost provádíte sami, nebo v rámci skupiny) („Zneužití výhod“). Pokud nabudeme důvodného podezření, že z vaší strany došlo ke Zneužití výhod, budeme mít právo: (i) stáhnout z vašeho účtu Stars tuto Akci a jakoukoliv odměnu či výhru spojenou s Akcí; a (ii) uzavřít váš účet Stars v souladu s pravidly licence EULA.

3. Výhry/Dárky

3.1 Na Síti vždy zveřejníme trvání období a konečné datum pro vstup do každé Akce a také limit pro počet vstupů, které přijmeme před uzavřením Akce. Tato informace bude k dispozici u popisu každé nabízené výhry („Výhra“) nebo odměny („Dárek“) ve Speciálních pravidlech, ale nebude uvedena přímo v těchto Pravidlech.

3.2 Aby nebylo pochyb, nabízené Výhry, Dárky a/nebo veškeré další zboží, které bude uděleno v rámci Akce, jsou nepřevoditelné a nevratné a nesmí být předány, postoupeny, prodány ani směněny s další osobou (osobami).

3.3 V odůvodněných případech máme právo za Výhru nebo Dárek poskytnout alternativu v hotovosti, např. když původní Výhra nebo Dárek není k dispozici nebo v případech, kdy by pro nás poskytnutí Výhry nebo Dárku bylo příliš finančně či logisticky náročné. Pokud se nedohodneme jinak, nebudete mít právo požadovat vyplacení peněžité alternativy. Peněžitá hodnota každé Výhry nebo Dárku (pokud budeme souhlasit s tím, aby taková peněžitá náhrada byla v určité Akci k dispozici) bude upřesněna ve Speciálních pravidlech.

3.4 Pokud není jinak uvedeno v našich Speciálních pravidlech, budou vítězové Výher/Dárků informováni během 30 (třiceti) dní od vítězství telefonicky, e-mailem nebo jinou formou komunikace, která může být pro každou Akci určena ve Speciálních pravidlech. Je zodpovědností každého Účastníka, aby si zkontroloval, že kontaktní údaje a e-mailová adresa uvedená u jeho účtu Stars jsou aktuální a správné. Výhru/Dárek neodešleme, dokud nebudete informováni o svých výhrách. Výhry nebo Dárky budou připsány na váš účet Stars nebo zaslány na adresu registrovanou u vašeho účtu Stars (podle situace).

3.5 Pokud není uvedeno jinak, Výhry/Dárky musí být nárokovány během 30 (třiceti) dní od chvíle, kdy jste byli vyrozuměni o své Výhře/Dárku. Pokud se o Výhru/Dárek nepřihlásíte v daném čase, vaše Výhra/Dárek propadne. Propadlé Výhry mohou být znovu vylosovány a nabídnuty jinému Účastníkovi nebo nabídnuty v jiné Akci.

3.6 Po upozornění, že jste získali Výhru nebo že máte nárok na Dárek, vám Výhru/Dárek odešleme nebo zpřístupníme nejpozději 90 (devadesát) dní po skončení Akce. Pokud má dojít k připsání Výhry/Dárku na váš účet Stars, provedeme to, co nejdříve to bude možné, a to podle Speciálních pravidel. Berte na vědomí, že některá část Výhry/Dárku může mít vztah k události s datem konání v budoucnu, a takovou Výhru/Dárek nemůžete využít před tímto datem.

3.7 Abyste mohli získat a/nebo používat určitou Výhru či Dárek, mohou být uplatněny další podmínky a pravidla stanovená dodavatelem Výhry či Dárku („Pravidla třetí strany”). Neponeseme žádnou zodpovědnost, pokud nebudete splňovat tato Pravidla třetí strany. Kromě toho od vás můžeme vyžadovat podepsání samostatné závazné smlouvy s námi týkající se podmínek pro udělení odměny a/nebo užívání jakékoliv části Výhry a/nebo Dárku. Nedodržení těchto podmínek může mít za následek propadnutí Výhry/Dárku.

3.8. Bez předem stanoveného písemného souhlasu z naší strany nemají vítězové nárok ani oprávnění nás jakýmkoliv způsobem zavázat ke smlouvě, výdajům či nákladům, ať vynaloženým, nebo vzniklým.

3.9 Žádnou Výhru ani Dárek neudělíme žádnému Účastníkovi, který:

3.9.1 nebude z jakýchkoliv důvodů právně způsobilý k přijetí a/nebo užívání Výhry/Dárku nebo v případě, kdy by poskytnutí Výhry/Dárku tomuto Účastníkovi bylo nezákonné; nebo

3.9.2 se odhlásil nebo na vlastní žádost vyloučil z hraní, účasti nebo přijímání komunikace o našich produktech nebo službách a kdy daná Výhra nebo Dárek může být vyhrána při používání takových našich produktů nebo služeb.

3.10 Každý Účastník s nárokem na Výhru/Dárek v jakékoliv Akci je sám zodpovědný za všechna cla, daně nebo poplatky, které mohou být v souladu s příslušnými zákony splatné odpovídajícím orgánům, ať už ve formě srážkové daně z výplaty Výhry/Dárku, nebo daně za přijetí Výhry/Dárku. Budeme-li muset z Výhry/Dárku odečíst srážkovou daň, pak suma, kterou obdržíte, může být nižší, něž jakou jsme inzerovali.

4. Zdraví a bezpečnost – Události a Sváteční ceny

4.1 V souvislosti se svou účastí v Akci máte povinnost dodržovat všechny zásady týkající se bezpečnosti a zdraví a/nebo instrukce, které můžeme vydat nebo ty, kterých byste si měli být vědomi, a dodržovat s nimi související příslušné právní a regulační požadavky. Jejich porušení může mít za následek vaší diskvalifikaci z Akce.

5.2 Při účasti v událostech nebo při aktivitách spojených s Akcí či Výhrou/Dárkem máte povinnost podniknout všechny přiměřené kroky, abyste zajistili své zdraví a bezpečnost . Jakékoliv vaše chování nebo jednání, které budeme považovat za zdravotní nebo bezpečnostní riziko (kromě jiného urážlivé chování, ať fyzické, nebo psychické), povede k vaší okamžité diskvalifikaci.

5.3 Máte povinnost podniknout všechny přiměřené kroky, abyste zajistili svoji bezpečnost a všeobecnou způsobilost k účasti v Akci. Současně berete na vědomí, že účast v Akci podstupujete na své vlastní riziko.

4.4 Jakmile se dozvíte o jakýchkoliv zdravotních nebo jiných potížích, kvůli kterým byste nebyli způsobilí k účasti v Akci, musíte nám to neprodleně oznámit. V odůvodněných případech máme právo zamítnout vaši účast v Akci nebo udělení Výhry či Dárku (podle situace) bez jakéhokoli závazku či kompenzace, pokud byste dle našeho uvážení mohli vystavit sebe či ostatní riziku nemoci nebo zranění nebo byste mohli způsobit zrušení, přerušení či zkrácení Akce.

5. Vlastnická práva

5.1 Tato sekce 5 platí pouze v případě, kdy je po vás v rámci Akce vyžadováno předložení obsahu k našemu posouzení jako součást postupu pro vstup do takové Akce. To kromě jiného zahrnuje povídky, články, blogy, audio-vizuální nahrávky, statické a klasické fotografie (hromadně nazývané „Obsah”).

5.2 Tímto se zaručujete a zavazujete, že jste vlastníkem všech materiálů v Obsahu, který nám zašlete, a/nebo máte oprávnění a písemné svolení k použití a využití Obsahu v rámci jakékoliv Akce a zajistili jste si všechna potřebná povolení, oprávnění a souhlasy týkající se všech osob nebo materiálů, které se objevují ve vašem Obsahu. Dále potvrzujete, že předložením Obsahu nám udělujete bezpodmínečné, nezvratné, ne-exkluzivní, bezplatné, plně přenosné, trvalé a celosvětové právo používat, publikovat či vysílat Obsah nebo udělit právo třetí straně používat, publikovat či vysílat Obsah, a to v libovolném formátu a na jakékoliv platformě, buď již nyní známé, nebo v budoucnu vynalezené, bez nároku na honorář pro vás nebo jinou třetí stranu, která je jakýmkoliv způsobem součástí Obsahu.

5.3 Zaručujete, že se ve vašem Obsahu neobjeví nikdo mladší 18 (osmnácti) let, že Obsah nebude rasistický, obscénní, hanlivý, povahou urážlivý, obtěžující, pomlouvačný, klamný, podvodný nebo narušující něčí soukromí, útočný, křivě obviňující nějakou osobu ani nebude obsahovat či schvalovat cokoli nelegálního či nezákonného. Zaručujete, že vámi předložený Obsah neporušuje žádný patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorské právo nebo jiné duševní či vlastnické či soukromé právo žádných stran či jednotlivců. Souhlasíte, že do svého Obsahu nezahrnete ani v něm neznázorníte nic, co: (i) má někoho rozrušit nebo někomu ublížit, (ii) diskriminuje, obtěžuje, ponižuje nebo zastrašuje jednotlivce či skupinu jednotlivců na základě jakéhokoliv dělení, kromě jiného náboženství, pohlaví, sexuální orientace, rasy, barvy pleti, víry, národní příslušnosti, původu, občanství, věku, rodinného stavu, vojenského stavu nebo postižení, (iii) by znamenalo nebo podněcovalo kriminální chování nebo dávalo vzniknout občanskoprávní zodpovědnosti, nebo (iv) je určeno ke komerčním účelům, kromě jiného k žádostem o finanční prostředky nebo k propagaci, reklamě či žádosti o prodej zboží nebo služeb.

5.4 Berete na vědomí, že pokud nám zašlete svůj Obsah, děláte tak na základě svého vlastního rozhodnutí a na vlastní riziko, a že jste výhradně a plně zodpovědní za všechny materiály obsažené ve vašem Obsahu. Berete na vědomí, že nemáme žádnou povinnost předem prověřit, sledovat, kontrolovat ani upravovat vámi předložený Obsah ve vztahu k Akci.

5.5 Po předložení vašeho Obsahu souhlasíte s tím, že my nebo námi pověřená třetí strana si vyhrazuje právo nezveřejnit, odstranit, sestříhat, ořezat nebo upravit váš Obsah na základě našeho vlastního rozhodnutí (a vy nám povolujete vykonat vše, co budeme považovat za nutné) a že nemáme žádnou povinnost použít, nahrát, vysílat a/nebo přenášet váš Obsah na naší Síti ani v jiných médiích.

6. Vymezení odpovědnosti

6.1 Účastí v jakékoliv Akci souhlasíte s tím, že zprošťujete veškeré zodpovědnosti naši společnost, její zákonné zástupce, pobočky, spolupracující organizace, zastupující organizace a příslušné pracovníky, ředitele, zaměstnance a zástupce naší společnosti za jakékoli poplatky, výdaje za škody, nároky plynoucí ze ztrát, žaloby a soudní řízení vedené vámi (nebo jinou třetí stranou vaším jménem) („Nároky“), které by souvisely s vaší účasti v Akci a/nebo přijetím jakékoli Výhry/Dárku. Plně vylučujeme jakékoliv své závazky ve vztahu k těmto Nárokům (jiné než platby výdajů a nákladů výslovně poskytnutých jako součást Výhry (pokud takové existují) v dané Akci). Toto vyloučení nezahrnuje jakoukoli zodpovědnost z naší strany vůči vám za: (i) nedbalost, (ii) smrt nebo osobní zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, (iii) záměrné zkreslení faktů, nebo (iv) odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle příslušného práva. Aby nebylo pochyb, odstavec 6.1 se vztahuje také na veškeré Výhry poskytované třetí stranou.

6.2 S výjimkou případů v odstavci 6.1 výše berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v největším možném rozsahu, jaký dovolují platné právní předpisy, bez ohledu na formu akce, ať už na základě smlouvy, přečinu nebo jiného důvodu, neponeseme my, naše Skupina ani naši partneři, kromě jiného jejich jednatelé, ředitelé, zaměstnanci, nástupci a zmocněnci, vůči vám ani žádné jiné straně jakoukoliv zodpovědnost za: (i) jakékoliv nepřímé, zvláštní, exemplární, trestné, náhodné, následné (kromě jiného škody způsobené v důsledku přerušení podnikání, ztráty podnikání a dalších zisků, ztráty programů, záznamů, informací či dat nebo nákladů spojených s náhradou zařízení) ani jiné škody vzniklé v souvislostí s vaší účastí v jakékoliv Akci (či nemožností se zúčastnit), a to dokonce ani v případech, kdy jsme byli předem informováni o možnosti vzniku takovýchto škod, nebo (ii) jakékoliv nároky, které lze připsat chybám, opomenutí nebo jiným nepřesnostem v této Akci.

6.3 Neneseme odpovědnost za nedodržení našich závazků týkajících se Akce nebo Výhry/Dárku v případě, že je nemůžeme dodržet v důsledku událostí mimo naši kontrolu, a přestože se můžeme pokusit poskytnout alternativní náhradu Výhry/Dárku, nebudeme povinni Účastníka kompenzovat, pokud k nedodržení závazků dojde za těchto okolností.

6.4 Tímto souhlasíte s poskytnutím náhrady naší společnosti, jejím zákonným zástupcům, pobočkám, spolupracujícím organizacím, zastupujícím organizacím a úředním osobám, ředitelům a zaměstnancům naší Skupiny za všechny náklady, ztráty, škody, výdaje a závazky (včetně ztráty dobrého jména a poplatků za profesionální poradce), které utrpíme v důsledku vašeho porušení vašich povinností uvedených v těchto Pravidlech, v rámci licence EULA, v Pravidlech turnajů či ve Speciálních pravidlech nebo v souvislosti s vaším nedodržením jakýchkoli pokynů daných naším týmem nebo v souvislostí s čímkoliv, co se týká vaší účasti v Akci.

7. Různé

7.1 V případě sporu nebo neshody ohledně čehokoli, co se týká Akce, kromě jiného všech záležitostí týkajících se udělování Výher/Dárků, způsobilosti Účastníka k účasti v Akci, chování Účastníka, těchto Pravidel, licence EULA, Pravidel turnajů nebo Speciálních pravidel, je konečné rozhodnutí výhradně na našem týmu a jakékoliv naše rozhodnutí je konečné, pro vás závazné a není možné, abyste vy sami nebo prostřednictvím třetí strany žádali o kontrolu nebo se odvolali. Aby nebylo pochyb, tímto nejsou dotčena jakákoliv práva či nápravná opatření, která máte podle platných zákonů.

7.2 Pokud tato Pravidla stanoví, že k určení vítěze dojde na základě subjektivní analýzy a výkladu pomocí poroty, zařadíme do ní jednoho nezávislého člena.

7.3 Osobní informace zadané Účastníky při vstupu do Akce budeme využívat v souladu se Zásadami na ochranu soukromí. Každý účastník bere na vědomí, že jeho uživatelské jméno i země původu mohou být zveřejněny v žebříčku za účely Akce. Nebudeme však používat žádné osobní údaje v souvislosti s vašimi výhrami, pokud nám k tomu nedáte konkrétní souhlas. Upozorňujeme, že pokud budeme chtít, abyste se zúčastnili nějaké veřejné nebo marketingové kampaně související s vaší účastí v některé z takovýchto Akcí, vyžádáme si předem váš písemný souhlas.

7.4 Tato Pravidla, EULA, Pravidla turnajů a jakákoliv platná Speciální pravidla představují kompletní smlouvu mezi vámi a námi vztahující se ke každé Akci, které se účastníte, a nahrazují všechna předešlá prohlášení, smlouvy, ujednání či vzájemné dohody (ať už ústní, nebo písemné) mezi námi a vámi. Kromě zde výslovně uvedených výjimek jsou zcela vyloučeny všechny podmínky, záruky, prohlášení a pravidla (ať už vyjádřené, nebo odvozené ze zákona). Neplatnost, protiprávnost nebo nevymahatelnost jakékoliv části těchto Pravidel neovlivňuje ani neoslabuje přetrvávající platnost zbývajících částí Pravidel.

7.5 Pokud se přihlásíte do Akce, ve které kvůli kvalifikaci musíte vložit prostředky, a před provedením vkladu z účtu Stars prostředky vyberete, ztratíte nárok na výhody z Akce. Abyste o šanci na Výhru/Dárek nepřišli nevědomky, zobrazí se při požadavku na výběr vyskakovací zpráva, která vás upozorní na to, že pokud výběr dokončíte, o Výhru/Dárek přijdete.

7.6 Vyhrazujeme si právo Výhry/Dárky neudělit, pokud existuje důvodné podezření, že se jedná o podvodný vklad nebo tento vklad nebyl proveden se záměrem použít ho ke hraní her o reálné peníze.

7.7 Vyhrazujeme si právo tato Pravidla nebo Speciální pravidla mírně upravit za účelem opravy chyb nebo lepší srozumitelnosti ve prospěch našich hráčů. Dále můžeme v odůvodněných případech měnit tato Pravidla nebo Speciální pravidla, ale i zrušit, upravit nebo pozastavit jakoukoliv Akci nebo stáhnout nabídku pro konkrétní hráče, pokud; (a) máme důvodné podezření, že jednotlivec nebo skupina jednotlivců akci zneužívá, což zpochybňuje její důvěryhodnost; nebo (b) tak musíme učinit v důsledku změny zákona či nařízení; nebo (c) existují jiné legitimní důvody, které nám brání v Akci pokračovat, a to za předpokladu, že důvody jsou dostatečně vážné, např. selhání systémů nebo jasný omyl. Na jakékoliv navrhované materiální změny těchto Pravidel nebo Speciálních pravidel budete upozornění buď přímo, a/nebo budou uveřejněny na naší Síti. Jakákoliv úprava, změna či stažení Akce nebude mít negativní vliv na Účastníky, kteří se již do Akce přihlásili, kromě případů, nad kterými nemáme kontrolu (např. z právních důvodů).

Pokud máte nějaké otázky k jakékoliv akci, kontaktujte prosím Zákaznickou podporu.

Aktualizováno v dubnu 2021.